SKOLEFAG: NATURLIG REGNING

BÆL­UM: Ma­te­ma­tik be­hø­ver ikke være sta­dig ter­pen af den lil­le og sto­re ta­bel. Det kan også være en ud­flugt til Kil­de­søen i Bæl­um, hvor dren­gen på bil­le­det her er i gang med at måle bred­den af søen. Det er ele­ver fra 4. til 6. klas­se på Bæl­um-Sol­bjerg Sko­le, der i den­ne uge blandt an­det har reg­net ud, hvor me­get vand Kil­de­søen kan rum­me, hvor me­get vand der strøm­mer fra kil­den på fem mi­nut­ter, og der­ef­ter hvor lang tid kil­den er om at fyl­de søen op med rent vand. De prak­ti­ske ma­te­ma­tik­op­ga­ver kræ­ve­de både krea­ti­vi­tet og sam­ar­bejds­ev­ner, som det er svært at måle vær­di­en af i en di­gi­tal test, si­ger læ­rer Inge Rolfdahl fra Bæl­um-Sol­bjerg Sko­le. Og så var det lidt sjo­ve­re end at sid­de i et klas­se­væ­rel­se. FOTO: MAR­TIN DAM­GÅRD
1. september 2006 06:00
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...