Skoler i nutid og for fremtiden

Politikerne har bestemt, at der skulle laves en udviklingsplan (bygningsatlas) i forbindelse med arbejdet med en ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune.

Intentionerne var at lave helhedsplaner for bygninger, lokaler og udearealer i henhold til udviklingen i elevtallet og lokalekrav, der stilles til undervisning ifølge folkeskoleloven. Der er særlig fokus på undervisningsdifferentiering og holddannelse på tværs af klasse og klassetrin. Skolerne har været inddraget i arbejdet, for eksempel i form af møder. I udviklingsplanen ridser rådgiverne op, hvilke tanker de har gjort sig om grundlaget. For eksempel er det en fordel af dele skolerne op i indskoling, mellemtrin og udskoling. indskoling og skolefritidsordning bør integreres, fordi aldersgruppen har brug for både lege og læring. Mellemtrinnet må gerne placeres tæt på faglokaler. Aldersgruppen kræver meget fysisk aktivitet, både inde og ude. Udskolingen kan have brug for at gemme sig lidt for de voksne. Eleverne arbejder ofte med længerevarende projekter og har brug for gruppearbejdspladser, godt AV-udstyr og eventuel scene. Administrationen bør ligge ved hovedindgangen og være synlig og der bør være et tilstrækkeligt antal kontorer, mødelokaler, samtalerum, toiletter og garderober. Lærerfaciliteterne bør være i nærheden af administrationen. I lærerværelset skal der være plads til alle, køkken, toiletter og garderober af aflåselige skabe for alle. Lærerne bør have decentrale arbejdspladser, for eksempel i sammenhæng med pædagogisk værksted. Klasselokaler og undervisningslokaler i det hele taget skal være fleksible, så de kan møbleres på forskellige måder, og der skal være grupperum i tilstrækkeligt antal og størrelse. Faglokaler skal placeres og indrettes således, at beslægtede fag kan samarbejde. Der er for eksempel slægtsskab mellem billedkunst, håndarbejde, sløjd, musik og hjemkundskab. Der er planer om at sløjd og håndarbejde skal erstattes af et nyt fag "håndværk & design". Udviklingsplanen understreger også, at det er vedtaget, at den naturfaglige dimension i skolens undervisning skal styrkes. Det skal der selvfølgelig tages højde for, når der skal indrettes lokaler til natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi. Fagene skal i højere grad samarbejde og der skal være adgang til udearealer, fordi undervisningen også skal foregå udendørs. Mediatek (tidligere skolebibliotek) og pædagogisk servicecenter bør placeres centralt i skoleanlægget. Det er et lovkrav, at elever og lærere kan beherske edb. Udviklingsplanen påviser to problemer angående edb i folkeskolen. Mange elever har brug for lærerstyret undervisning. Det er nemlig en myte, at mange børn ved meget om (er dygtige til) edb. Det andet problem er at fleksible netværk kan være skrøbelige og har det med "at gå ned". Skolerne bør også have et fællesområde, der blandt andet kan bruges til café/kantine. Udearealer skal tage udgangspunkt i, at børn selv skal skabe indhold i deres leg. Nogen børn lærer og husker bedre med kroppen.