EMNER

Skovlen sat i Hellum Bæk

En del af bækkens brinker blev gravet væk, hvilket skader fiskelivet - politisk udvalg afviser politianmeldelse.

Hellum Møllesø blev etableret sidste år. En oprensning af Hellum Bæk, der munder ud i søen, har skadet vandløbe. Lodsejeren slipper for en politianmeldelse, men skal reetablere bækken. Arkivfoto

Hellum Møllesø blev etableret sidste år. En oprensning af Hellum Bæk, der munder ud i søen, har skadet vandløbe. Lodsejeren slipper for en politianmeldelse, men skal reetablere bækken. Arkivfoto

En rendegraver har sat skovlen i en del af det kommunale vandløb Hellum Bæk. Kommunens forvaltning mener, der er tale om en overtrædelse af særlig grov karakter og har foreslået politianmeldelse. Men forslaget fik ikke medvind i Miljø- og teknikudvalget. Her stemte to medlemmer for en anmeldelse, to imod, mens et medlem undlod at stemme. Og hermed bliver der ingen politianmeldelse. Sagen blev behandlet på samme møde som slamuheldet ved Voergård Slot - og altså med samme resultat. Ulovlig opgravning En medarbejder fra Brønderslev Kommune konstaterede i april, at en rendegraver var i færd med at opgrave Hellum Bæk. Der var gravet i bækkens brinker, så den var blevet dobbelt så bred. Der blev givet et påbud til føreren af rendegraveren om øjeblikkelig at stoppe den ulovlige opgravning af vandløbet. Hellum Bæk er ifølge forvaltningen gyde- og ynglevand for laksefisk. En opgravning af brinken ved Hellum Bæk medfører ifølge forvaltningen en sandvandring, der er til gene for gydepladser, der ligger nedstrøms. Sandet vil dække gydepladsen til, og hermed kvæles fiskeæggene. Og hvis vandløbet bliver for bredt sænkes strømhastigheden. Hermed bundfælder sandet sig på den opgravede strækning, som så skal renses op. Der bliver på den måde skabt en ond cirkel, hvor man oftere skal rense vandløbet op. Lodsejeren har med tilladelse fra kommunen oprenset Hellum Møllesø, og i forbindelse med et tilsyn på stedet sidste år konstaterede forvaltningen ligeledes, at der blev gravet i bækken uden tilladelse. Det fremgår af et referat fra forvaltningen, at lodsejeren på et åstedsmøde i juni oplyste, at der er store problemer med sandvandring i Hellum Møllesø og at man derfor havde oprenset bækken. Samtidig gjorde lodsejeren ifølge referatet opmærksom på, at føreren af gravmaskinen i en vis udstrækning havde misforstået opgaven med oprensning af Hellum Bæk. På samme møde påpegede forvaltningens afdelingschef, at det var en meget alvorlig sag, da det ikke kun er sand, der er fjernet men også en del af brinken. Bæk skal genskabes Lodsejeren slipper for politianmeldelse, men han skal nu reetablere brinker på den opgravede strækning, så vandløbsbredden atter kun bliver en meter. I august skal lodsejer samt repræsentanter fra forvaltning, Brønderslev Lystfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening mødes, og parterne skal drøfte reetablering af Hellum Bæk samt adskillelsen mellem Hellum Bæk og Hellum Møllesø. I den forbindelse ønsker ejeren af søen at drøfte muligheden for etablering af et sandfang i Hellum Bæk omkring Hellum Møllesø.