Skovsalg bag nyinvestering

NØRLUND:En forventet indtægt på omkring 30 mio kroner ved frasalg af Nørlundfondens 630 hektar store skov i Han Herred - Tingskoven - skal bruges til nyinvesteringer i Nørlund Savværk Det er skovens upraktiske placering nord for Limfjorden i forhold til Nørlundfondens øvrige aktiviteter, der ligger bag beslutningen om at sælge skoven fra. Allerede sidste år blev der i fondens bestyrelse truffet beslutning om at sælge Tingskoven, uden at der dog siden er sket mere i sagen. - Produktionsmæssigt er Tingskoven ikke en guldgrube for fonden, men den giver dog overskud. Salget er derfor ikke noget, der nødvendigvis skal foregå over hals og hoved. I stedet er vi parate til at vente på den rigtige køber, erklærer direktør Kent Eriksson. Størstedelen af Tingskoven består af nåletræ som sitkagran, rødgran og skovfyr. Omkring fem procent er løvskov, og desuden indgår omkring 50 hektar fredet hede syd for skoven. Plantagen rummer en fast bestand af kronvildt og mange rådyr, og indtægterne fra jagtleje er et væsentligt bidrag til overskuddet af skovdriften. Nørlundfonden har ejet Tingskoven siden 1980, hvor fonden købte den af skovrider Einar Laumann Jørgensen, Aalegaard, hvis slægt har ejet skoven siden 1923. Oprindeligt er skoven plantet i 1872 af fem godsejere på egnen.