Skrappe krav til kvæghold i fredet område Tolshave: Klagenævn justerer fredningsbestemmelser

Sådan skal det være, har Naturklagenævnet bestemt. Nævnet har haft fredningskendelsen for Tolshave til revurdering efter at en række parter - amt, Skov- og Naturstyrelsen, lodsejere og en jordlejer havde klaget over fredningsbestemmelserne. Den hårdeste nød at knække for Naturklagenævnet var spørgsmålet om fodring af kvæg i den dyrkede del af fredningsområdet. Fredningsnævnet lagde i sin kendelse stramme restriktioner på landbrugsjorden inden for fredningsgrænsen. Jorden måtte dyrkes, men kun tilføres husdyrgødning fra dyrehold i fredningsområdet. Fredningsbestemmelserne rummede også et forbud mod at give dyrene supplerende tilskudsfoder på marken. Altsammen for at bevare den økologiske balance. Dansk Landbrugsrådgivning og Nordjyllands Amt var enige om, at det er nødvendigt at have mulighed for tilskudsfodring i marken for at bevare bestanden på 25 moderdyr og dermed et passende græsningstryk på de dyrkede arealer, der ejes af Jens Christian og Birgitte Banke samt Chr. Rasmussen. Men et flertal i Naturklagenævnet vil - i lighed fredningsnævnet - ikke tillade tilskudsfodring på marken. Nævnet har i stedet lavet en hel ny formulering af bestemmelsen om afgræsning. I den hedder det, at der må afgræsses med kreaturer svarende til 28 dyreenheder (en dyreenhed svarer til en ammeko med kalv). Herudover kan arealet afgræsses med heste og får efter nærmere aftale med Nordjyllands Amt som plejemyndighed. Der må ikke tilskudsfodres med hø, halm og kraftfoder på marken. Naturklagenævnet fastholder også et forbud mod at udbringe anden gødning på markerne end det , der stammer fra områdets dyrehold. Bestemmelsen var påklaget af Ole Skjoldborg, der driver en minkfarm, som støder op til fredningsområdet. Han bliver afskåret fra at udbringe gødning som hidtil. Det har Naturklagenævnet kompenseret med en erstatning. Naturklagenævnet har desuden udtaget 1.3 hektar af fredningen, som omfatter 155 hektar, for at reducere generne for Ole Skjoldborgs minkfarm. Ændringen af afgrænsningen går på tværs af amtets, Skov- og Naturstyrelsens og Danmarks Naturfredningsforenings ønsker. Endelig har Naturklagenævnet hævet erstatningsbeløbene til i alt 1.779.000 kr. mod de 1.175.600 kr., som fredningsnævnet har udmålt.