Lokalpolitik

Skrappere krav til tilsyn end ønsket

Sindals ændringer ikke imødekommet i amtet

SINDAL:Sindals tekniske forvaltning skal have skarpere briller på end først tiltænkt, når det gælder efterlevelse af indsatsplanen til beskyttelse af drikkevandet i undergrunden. På flere punkter har Nordjyllands Amt ikke ville rette i teksten i de dele af indsats planen, som dækker indvindingsoplande til Sindal Vandværk. Således slår amtet fast, at kommunen kan og skal stille skærpede krav til både nye og eksisterende virksomheder i kildepladszoner i det omfang, der er nødvendigt at beskytte miljøet mod forurening. Herunder behovet for at beskytte drikkevandet. Her havde Sindal Kommune villet rette i teksten, så der i stedet kom til at stå klart, at det kun er ved nyetableringer eller udvidelser, at der stilles skærpede krav, men amtet mener at hensynet til de sparsomme grundvandsressourcer vejer tungere. Ifølge den oprindelige tekst i indsatsplanen skal kommunen føre årlige tilsyn med ikke-almene vandforsynigsanlæg, hvilket Sindal Kommune ønskede rettet til hvert 5. år. Her vurderer amtet at et tilsyn hvert 3. år vil være tilstrækkeligt. Når kommunen sælger et kommunalt areal skal der deklareres et forbud mod brug af pesticider og andre forurenende stoffer. Og tinglysningen af forbudet gælder ikke kun arealer, der ligger i kildepladszoner, men i hele indvindingsoplandet. Fra Sindal Kommune lå et forslag om at forbudet kun skal gælde indenfor kildepladszoner. - Vi kan ikke gøre mere nu. Vi synes ellers vi havde nogle gode kort på hånden at spille med, men det synes amtsrådet ikke, lød borgmester Søren Risagers (V) kommentar, da indsatsplanens endelige udformning blev taget til efteretning på kommunalbestyrelsesmødet forleden. Indsatsplanen er gældende fra den 1. januar 2006, og for Sindal Kommune er de økonomiske konsekvenser det første år gjort op til ca. 100.000 kroner. De øgede udgifter går især til kontrol af afløbsanlæg og forøget tilsyn. Forventningen er at de kan holdes indenfor det vedtagne driftsbudget.