Golf

Skuden vendt efter at have haft ryggen mod muren

Sæby Golfklub har fået handlefrihed efter økonomisk genopretning

SÆBY:På generalforsamlingen i Sæby Golfklub lød der stor tilfredshed med, at det i det forløbne år lykkedes Sæby Golfklub at få skuden vendt. En økonomisk genopretning har givet øget handlefrihed. Baggrunden er, at klubben efter en tilgang på 92 nye medlemmer har kunnet holde medlemstallet på knap 700 - og den omstændighed, at antallet af gæstespillere sidste år blev øget med ca. 2000 til 8700. Desuden har afvikling af flere store arrangementer og en stram økonomisk styring af udgifterne været med til at sikre en forbedring af økonomien. Formanden, Helge Wittrup, fastslog i sin beretning, at 2002 havde været et godt år for Sæby Golfklub. Man startede med ryggen mod muren, da klubbens økonomi var i en meget presset situation. Håndslag - Vi har ikke alene fået begrænset udgifterne og øget indtægterne, men samtidig fået gennnemført en hel del projekter, der har forbedret forholdene på en lang række punkter - takket være sponsorer, frivillig arbejdskraft fra medlemmerne og en benhård indsats fra alle vore ansatte. - Vi budgetterede med et overskud på 250.000 kr. og ingen forbedringer, der kostede penge. I efteråret var vi budgetmæssigt oppe på et overskud på 250.000 kr. og ekstraordinære afskrivninger på 50.000 kr., og så har det endda vist sig, at det endelige resultatet er blevet endnu bedre. Formanden konstaterede: - Det bedste i 2002 var ikke resultatet på det sportsmæssige område, men på det økonomiske. - I bestyrelsen gav vi hinanden håndslag på, at det ubetingede mål var at få økonomien op at stå, så vi kan få økonomisk handlefrihed til fremover at få klubben op på et endnu højere stadie. - Vi håbede på at kunne nå frem til et pænt overskud, der kunne forbedre den negative egenkapital. Det lykkedes i en sådan grad, at vores egenkapital nu er positiv. Vi har et flot overskud. Vi har foretaget nyanskaffelser over driften, og der er foretaget ekstraordinære afskrivninger. To nyvalg Helge Wittrup tilføjede dog samtidig i sin beretning: - Vel går det godt, men vi må imødese endnu et år med en stram økonomi, så vi kan "få noget bogen". På generalforsamlingen lød der også positive meldinger i beretningerne fra PRO-udvalget, begynderudvalget, kassereren, sekretariatet, ad-hoc-udvalget, om IT og edb, matchudvalget, handicapudvalget, baneudvalget, elitesportsudvalget,, juniorudvalget, banekontroludvalget, pr-udvalget, klubbladet, husudvalget og café-udvalget. Efter en mangeårig indsats i bestyrelsen ønskede både Joan Madsen og Herluf Larsen at stoppe. De blev begge af formanden takket for en stor indsats for henholdsvis matcudvalget og handicapudvalget og for husudvalget og café-udvalget. I stedte nyvalgtes Jonna Østergaard Kejser og Jørgen Madsen til bestyrelsen.