EMNER

Slaget om Jernbanegade

Politikerne anbefales at se bort fra trafikale indsigelser

HADSUND:Der er lagt op til, at politikerne i det kommunale teknik og miljøudvalg langt hen ad vejen ser bort fra indsigelserne, når de i dag behandler det lokalplanforslag, der skal bane vejen for et lavprisvarehus på Jernbanegade i Hadsund. Fakta-butikken skal sammen med en busterminal opføres dér, hvor der i dag er rutebilstation. Én indsiger mener slet ikke, at der er behov for en ny dagligvarebutik i området. Indstillingen fra embedsværket til politikerne er, at "kritikken imødekommes ikke". Politikerne skal da også på samme møde bane vejen for, at der kan bygges endnu en dagligvarebutik på nabogrunden. Størsteparten af indsigelserne gælder de trafikale forhold. Man - og det indbefatter kommunens egen vejingeniør - mener, at planens gennemførelse vil betyde forringede forhold for bløde trafikanter. Indstillingen til politikerne er imidlertid, at de ser bort fra indsigelserne med henvisning til, at kommunen vil arbejde på at sikre adgang til butikkerne og terminalen fra Alsvej. Det har Nordjyllands Amts vejafdeling ganske vist netop afvist - efter at have overvejet problemstillingen en ekstra gang, men i indstillingen henvises der til, at "kommunen overtager administrationen af Alsvej pr. 01.01.07 og kan fra den dato selv tage stilling i sagen". Videre hedder det, at kommunen vil arbejde på, at rutebiltrafikken ledes via Alsvej for at forbedre trafikforholdene for skolebørnene. Trafikale pudsigheder Dermed synes de trafikale pudsigheder i området at fortsætte, for en indsiger, der mener, at den nye rundkørsel er farlig for cyklister, afvises med, at "amtet har omprojekteret". Omtalte omprojekteringen indebærer, at der anlagt en umarkeret mulighed for, at cyklister kan trække deres cykler over Alsvej. Det skete i øvrigt på foranledning af, at den lokale politimand Niels Jørgen Bundgaard vendte sig imod, at der skulle cykles i rundkørslen, og efter hvad borgmester Karl Christensen over for NORDJYSKE har betegnet som "hysteriske skriverier i pressen". Borgmesteren cykler i øvrigt selv gennem rundkørslen. Det er han også nødt til, hvis han vil køre fra Torvet til sin adresse på Jernbanegade - med mindre han vil følge "omprojekteringen" og trække sin cykel over til Øster Allé for at køre hen til en anden fodgængerovergang og igen trække sin cykel over Alsvej. Mindst muligt reklame Det kommunale embedsværk anfører også, at bilernes har sænket deres hastighed på Alsvej, efter de er anlagt to rundkørsler og en hævet flade imellem dem. Det anbefaler til gengæld politikerne at imødekomme indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, der vil have fastholdt mulighederne for at parkere cykler ved busterminalen, at der skal fastholdes bygningshøjder på fire og fem meter samt at skiltning med reklamer skal begrænses mest muligt. Endelig lægges der også op til imødekommenhed over for amtet, der gerne vil have ført ind i planen, hvor stor butikken må være, samt at den bør indeholde, hvad der kaldes, "retningslinie fra Jordforureningsloven.