Lokalpolitik

Slut med at grave grus

Region Nordjyllands forretningsudvalg holder møde 6.10., og punkt 3 i dagsordenen er: "Endelig vedtagelse af forslag til Regional Råstofplan 2008." Siden skal Regionsrådet 21.10. forholde sig til råstofplanen.

Forslaget til råstofplanen blev sendt i offentlig høring, og efter mange høringssvar besluttede Forretningsudvalget at sende nogle af forslagene ud i fornyet høring med henblik på at vurdere, om der skulle ændres i arealudlæggene i planen. Firmaet Svend Aage Christiansen A/S - SAAC - har gravetilladelse i Søheden Plantage til udgangen af juni 2009. Naturklagenævnet har stadfæstet, at råstofindvindingen skal afsluttes i juni næste år. Det samme er gældende for reetablering af området og genplantning af fredsskoven. SAAC ønsker fortsat at grave i hele Søheden Plantage. Ved Brønderslev Kommunes byrådsmøde 6. marts i år bad byrådet Region Nordjylland tage Søheden Plantage ud af råstofplanen. Det skete ved afstemning i rådet med stort flertal. I den fornyede høringsrunde foreslår SAAC, at interessegravområdet reduceres til 6,5 hektar i alt. Byrådet lavede derfor en ny afstemning ved mødet 11.9. Forslaget blev forkastet med 17 mod 10 stemmer. Byrådet beder desuden Regionen tage Søheden ud af den kommende råstofplan. Regionssekretariatet for plan, miljø og infrastruktur har lavet et notat som hedder "Råstofplan 2008 - endelig vedtagelse". I notatet står der: "Indstilling: Interesseområdet reduceres som foreslået af firmaet fra 29 hektar til cirka 6,5 hektar, og arbejdet med at afveje mulighederne for yderligere indvinding indenfor dette området sættes i gang, inden den nuværende tilladelse på stedet udløber i sommeren 2009. Alternativt kan interesseområdet tages helt ud af planen. Det skal herefter vurderes grundigt, inden graven lukkes endeligt, om der i et eller andet omfang kan gives en mindre tilladelse til afrunding af indvindingen. En sådan tilladelse vil formentlig ikke medføre ændring af råstofplanen j. f. retningslinie 3 om samtykke til gravning udenfor graveområder." Hvor er mon dette benævnte "uden for graveområder"? Der kan jo kun være tale om at gå videre ind i Søheden Plantage. Søheden Plantage er fredsskov, og den er IKKE udlagt til regional råstofområde. Den ligger som fredet skov i et regionalt naturområde i større uforstyrret landskab i den nordlige del af den istidsdannede Jyske Ås. Søhedenområdet ligger meget højt 96-114 meter over havet. Den høje og lange Jyske Ås er desuden spredningskorridor for flora og fauna. Søheden Plantage ejes af kommunen, og den drives i dag som et natur- og publikumsvenligt projekt, hvor rigtig mange, især børn og unge lærer og oplever meget. Med Naturklagenævnets afgørelse, har jeg svært ved at se, hvordan Regionssekretariatets forslag til yderligere indvinding kan sættes i gang, inden den nuværende tilladelse på stedet udløber. Alt skal jo netop være afsluttet til 30. juni næste år. Det er allerede stadfæstet.