Lokalpolitik

Snævre interesser styrer lokalplan

For ringe dialog og manglende kommunikation ved kommunens planlægning

SKAGEN:Der er alt for ringe en dialog og en udpræget mangel på kommunikation mellem kommunen og forskellige interessegrupper, når det gælder planlægningsarbejdet og arbejdet med lokalplaner i Skagen Kommune. Det mener Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen Kommune. I sin beretning på afdelingens generalforsamling sagde formanden, Michael Ax, blandt andet, at der atter i det forgangne år var anledning til at fokusere på en bestemt lokalplansag, nemlig Lokalplan 170, som vedrører et område ved Taabbels fiskeindustri på østhavnen. - Forslaget har været fremsat flere gange og det har hver gang fremkaldt mange protester og indsigelser - også fra os i By og Land. - Vi har i vores indsigelser især lagt vægt på, at planen i vid udstrækning kun tilgodeser snævre erhvervsinteresser og ikke tager højde for andre ligeså legitime interesser i området. Vi mener stadig ikke, at planen i tilstrækkelig grad søger at balancere forholdet mellem disse interesseområder. - En bedre afbalancering ville også være i overensstemmelse med de højt besungne SMÆK-E værdier, som der da også henvises til i planen, men som vi har vanskeligt ved at genfinde i planens bestemmelser og intentioner, sagde Michael Ax. - Vi må desværre konstatere, at denne og andre lokalplansager viser, at der i det hele taget er for ringe dialog og helt manglende kommunikation mellem planmyndighederne og forskellige interessegrupper i de konkrete sager. - Det er yderst beklageligt og i klar modsætning til planlovgivningens intentioner om borgerinddragelse i planprocessen, sagde Michael Ax. Kommuneatlas I sin beretning kom Michael Ax også ind på Kommuneatlasset for Skagen Kommune, og han efterlyste, at atlasset får juridisk gyldighed i kommunens planlægning. Michael Ax pegede på, at en ny betænkning kræver, at kommuner, som har fået udarbejdet et Kommuneatlas, inden udgangen af 2003 på det politiske plan skal tage stilling til et lokalt bevaringsniveau og indarbejde det i planlægningen på Kommuneplan-niveau, og han fremhævede, at Foreningen for By- og Landskabskultur gerne stiller sig til rådighed som rådgivende instans i den forbindelse. I beretningen omtalte Michael Ax også den nye struktur og styrelse, der er kommet for bevaringsarbejdet med videre. Den betyder, at arbejdet med fredede bygninger, bevaring, kulturmiljøer er samlet i Kulturarvsstyrelsen, som også rummer hele museumsområdet. Da han som inspektør for Skagen By- og Egnsmuseum har et job, der hører under Kulturarvsstyrelsen, ønsker han ikke samtidig at være formand for lokalafdelingen af by- og landskabskulturforeningen. Han meddelte derfor generalforsamlingen, at han trækker sig fra formandsposten, som han har beklædt i godt tre år, men oplyste samtidig, at han gerne bliver i bestyrelsen. Alle valg på generalforsamlingen var iøvrigt genvalg, så bestyrelsen består fortsat af Michael Ax, Jessie Pott, Ole Schiellerup, Liv Larheim og Finn Bredahl Jørgensen. Suppleanter til bestyrelsen er Kirsten Lorentzen og Mogens Eeg.