Mariagerfjord

Sne­vejr skab­te ka­os for cy­kel­løb

Årets før­ste lan­de­vejs­løb med Ho­bro Cyk­le­klub som ar­ran­gør ramt af uheld

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ung­doms­ryt­ter Ma­thias Gade Ja­kob­sen var to­talt smad­ret af kul­den ef­ter at være kom­met i mål som num­mer syv.

HO­BRO:Søn­da­gens lan­de­vejs­løb i Ho­bro og om­egn blev me­get over­ras­ken­de ramt pe­rio­de­vis af et vold­somt sne­vejr, der sat­te sit præg både på an­tal­let af til­sku­ere i mål- og start­om­rå­det på Lan­ge­lands­vej i Ho­bro og på de man­ge del­ta­gen­de ryt­te­re i alle ald­re. - Der er til­meldt knap 600, hvil­ket vi er rig­tig godt til­fred­se med. Det mod­sat­te er gæl­den­de for vej­ret, for­di det våde fø­re gi­ver rig­tig man­ge punk­te­rin­ger un­der­vejs, for­tæl­ler løbs­le­der Niels Sø­ren­sen, mens man­ge til­sku­ere sø­ger ly i bi­ler­ne el­ler in­de i det op­stil­le­de cateriatelt. Han på­pe­ger og­så, at det rig­tig kol­de og våde vejr har få­et ad­skil­li­ge an­dre ryt­te­re til helt at op­gi­ve at gen­nem­fø­re grun­det da­gens vold­som­me stra­bad­ser, hvis de ik­ke li­ge lig­ger i front i de­res løb. Kuldechok un­der­vejs Og at der vir­ke­lig er ta­le om eks­tre­me løbs­for­hold, er den lokale ung­doms­ryt­ter og løbs­fa­vo­rit Ma­thias Gade Ja­kob­sen et ty­de­ligt ek­sem­pel på. Ef­ter at ha­ve gen­nem­ført sin klas­se på en 78 ki­lo­me­ter lan­ge dis­tan­ce på en rund­stræk­ning på 26 ki­lo­me­ter tre gan­ge i om­eg­nen af Ho­bro og op­nå­et en sy­ven­de plads, får han iklædt kor­te løbs­buk­ser bag­ef­ter li­ge plud­se­lig et kul­de­chok og må støt­tes af fle­re voks­ne frem til cam­ping­vog­nen med samarithjælp i mål­fel­tet. Her får han hur­tigst mu­ligt det gennemvåde løbs­tøj af og ad­skil­li­ge termotæpper vik­let rundt om krop­pen for at gen­vin­de var­men lidt ef­ter lidt. Ma­thias Gade Ja­kob­sen var el­lers på for­hånd ud­pe­get som en af de lokale fa­vo­rit­ter til at vin­de sin klas­se, hvis to førsteplaceringer beg­ge blev vun­det af ryt­te­re fra Her­ning CK og ik­ke de fra klub­bens si­de for­ven­te­de værs­te kson­kur­ren­ter fra Glud & Mar­strand Hor­sens. Ad­skil­li­ge løbs­del­ta­ge­re valg­te og­så straks ef­ter at være pas­se­ret mål­fel­tet at kom­me hur­tigt i bad og ad den vej for­sø­ge at gen­vin­de var­men i krop­pen. Af sam­me grund var det ind imel­lem svært for le­del­sen i Ho­bro Cy­kel­klub at sam­le samt­li­ge tre me­dal­je­vin­der­ne på sejrs­po­di­et til blomsteroverrækkelserne for de en­kel­te løbs­ræk­ker. Da­gens før­ste vin­der på po­di­et var ung­doms­ryt­ter Lenni An­der­sen, Her­ning CK, der ef­ter 78 ki­lo­me­ter i sad­len sta­dig iklædt løbs­tø­jet li­ge­frem rys­te­de som et es­pe­løv un­der præ­mie­over­ræk­kel­sen fo­re­ta­get af klub­for­mand Rik­ke Ud­by. - På et tids­punkt var vi næs­ten helt blæn­det af sne­vej­ret un­der­vejs ude på ru­ten ud over det sam­ti­digt var for­ry­gen­de koldt at cyk­le i dag, er­klæ­rer Claus Vinnich Hansen, Ve­jen BC, mens han selv ven­ter på at kom­me på sejrs­po­di­et i be­gyn­der­ræk­ken for voks­ne ef­ter at ha­ve til­ba­ge­lagt 78 ki­lo­me­ter.