Vandforsyning

Snedsted vil tjekke øget vandforbrug

Snedsted Vandværk undersøger om øget forbrug skyldes brud på ledningsnettet SNEDSTED: Overvågningen af vandforbruget foregår for det meste over internettet, hvor jeg kan aflæse både det daglige forbrug samt det vigtigste redskab for at sikre, at der ikke er utætheder på ledningsnettet, nemlig målingen mellem kl. tre og fire om morgenen, hvoraf fremgår om der er et normalt forbrug, men i øjeblikket har vi et forøget forbrug og er ikke helt klar over, om det er et normalt forbrug eller skyldes et ledningsbrud. Det forøgede forbrug startede den 21. december og har været konstant siden. Det sagde formanden for Snedsted Vandværk, Ib Overgaard Nielsen, på generalforsamlingen tirsdag aften på Snedsted Kro. Ib Overgaard Nielsen omtalte problemerne med vandkvaliteten i maj/juni, hvor kun én af de tre boringer overholdt grænseværdien for BAM, og derfor blev kun den anvendt, indtil prøver en måned senere viste, at alle tre overholdt de lovmæssige krav. Efterfølgende blev indgået en aftale med Thisted Kommune om, at der foretages to prøvemålinger årligt af afgangsvandet fra vandværket for at sikre kvaliteten. På normal vis har Miljøcenter Vestjylland foretaget 17 prøver af vandet, fire hos forbrugerne, fire på vandværket og ni fra boringerne, alle med reglerne overholdt. For at motivere flere til at foretage rettidig selvaflæsning af vandforbuget blev fristen herfor rykket én måned frem til 1. december, men alligevel var der stadig ca. 60 forbrugere, der ikke indsendte deres aflæsningskort til tiden. De vil nu blive ”belønnet” med et besøg og et gebyr på 200 kr.! Virkningerne af den fremrykkede forbrugsopgørelse til kun at omfatte 11 måneder er naturligt nok et relativt fald i de oppumpede vandmængder fra 85.182 kubikmeter i hele 2005 til 77.368 i perioden 1/1-30/11 2006. Det registrerede forbrug hos medlemmerne faldt tilsvarende fra 82.131 kubikmeter til 75.648, hvorefter spildprocenten er på 5,65 mod 3,58 i 2005. Stadig langt fra de 10 wwprocent, som udløser grøn afgift. Som led i den løbende kontrol af vandmålerne har 23 været indsendt først på året. De overholdt alle de lovmæssige kvalitetskrav, og herefter skal der ikke laves kvalitetskontrol før i 2011. For at vi fortsat kan holde os under de nævnte 10 procent i spild, er det meget vigtigt at vi løbende får de gamle rør udskiftet, når der konstateres utætheder, sagde Ib Overgaard Nielsen videre og tilføjede, at der ikke i 2007 er planer om store udskiftninger på ledningsnettet. Som allerede nævnt på sidste års generalforsamling var der planer om sammen med de øvrige vandværker i den nye Thisted Kommune at lave en elektronisk registrering af ledningsnettet, men siden er det konstateret, at der er forskellige behov. Derfor begynder Snedsted Vandværk selv til foråret som en service over for entreprenører og håndværkere, og i den forbindelse skal vandværket have markeret alle stophaner hos forbrugerne, som derfor opfordres til at synliggøre dem snarest. Prisen på registreringsarbejdet forventes af blive på ca. 125.000 kr. Antallet af forbrugere er uændret 690, men det overrasker mig, at ikke færre end 50 af dem flytter rundt på et år, sagde Ib Overgaard Nielsen. Regnskabet, der blev oplæst og kommenteret af revisor Christian Munk, Brandt & Sigsten Pedersen, viste et underskud på 9.999 kr.og en egenkapital på 1.071.091 kr. Efterfølgende gennemgik Ib Overgaard Nielsen budgettet for indeværende år og kommenterede de enkelte poster. For til enhver tid at være parat til uventede udgifter til udbedring af ledningsnettet vedtoges en forhøjelse af vandprisen fra 2 kr. til 2,75/kubikmeter, hvorimod alle øvrige satser er uændrede. AS