Aalborg

So­cia­lis­ter rys­tet over Hol­ger D-unge

At gøre mus­li­mer til fjen­der er en ab­surd tan­ke, me­ner SUF-med­lem­mer

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ma­ria Sloth me­ner ikke, at man kan til­la­de sig at de­mon­stre­re mod an­dre men­ne­sker, der har en an­den re­li­gion end ens egen.

AAL­BORG:De unge, som mel­der sig ind i Hol­ger D-grup­pen, er eks­tre­mis­ter, som ikke har to­le­ran­ce over for an­dre men­ne­sker med en anden re­li­gion. Det me­ner en grup­pe af Aal­borgs unge, der til dag­ligt fær­des på den po­li­tis­ke ven­stre­fløj, som på det kraf­tig­ste ta­ger af­stand fra, at unge en­ga­ge­rer sig i den så­kald­te Hol­ger D-grup­pe for at lave ak­ti­o­ner mod mus­li­mer i lan­det. - Jeg har utro­lig svært ved at se for­må­let med at op­ret­te en Hol­ger D-grup­pe. Ef­ter min me­ning lø­ser det in­gen pro­ble­mer at be­kæm­pe is­lam. Det er ikke ve­jen frem i vores samfund, si­ger Ma­ria Sloth, som er tals­kvin­de for So­cia­lis­tisk Ungdomsfront (SUF) i Aal­borg. Sam­men med sine kam­me­ra­ter har hun op­le­vet, hvor­dan fron­ter­ne i de se­nes­te må­ne­der er truk­ket skarpt op mel­lem unge på ven­stre­flø­jen og an­dre unge, der er imod mus­li­mer. - Vi op­le­ver ofte unge, som er stær­kt imod mus­li­mer og har de sam­me hold­nin­ger som Stop Is­la­mi­se­rin­gen af Dan­mark (SIAD), for­tæl­ler Alex­an­der Aubert, der fle­re gan­ge har del­ta­get i mod­de­mons­tra­tio­ner, når SIAD har de­mon­stre­ret mod mus­li­mer i Aal­borgs ga­der. Lad mus­li­mer­ne være Der er fle­re ung­doms­grup­per på den po­li­tis­ke ven­stre­fløj - blandt an­det auto­no­me, men også grup­per som Rød Ung­dom og So­cia­lis­tisk Ungdomsfront, der tæl­ler om­kring 40 lokale med­lem­mer i Aal­borg. - Jeg tror på, at alle men­ne­sker har nog­le res­sour­cer, som bare skal frem i ly­set. Mus­li­mer­ne kan også bi­dra­ge til det dan­ske sam­fund, og det er ve­jen frem, si­ger 17-åri­ge Ma­ria Sloth og fort­sæt­ter: - Jeg sy­nes ikke, vi skal ge­ne­re mus­li­mer­ne bare for­di, de har en an­den re­li­gion, si­ger Ma­ria Sloth, der går på Aal­borg Ka­te­dral­sko­le. Og Ma­ria Sloth får op­bak­ning af en an­den gym­na­sie­elev, Emil Bøye: -Det er en skræm­men­de tan­ke, når An­ders Gra­vers fra SIAD vil op­ly­se de unge Hol­ger D-med­lem­mer om is­lam, så de bed­re kan be­kæm­pe og de­mon­stre­re mod mus­li­mer­ne, si­ger Emil Boye.