Betalingsmidler

So]cial]de]mo]kra]ter]ne klar til at om]fav]ne EU

] Ver]den har for]an]dret sig - det kræ]ver et hand]le]kraf]tigt sam]ar]bej]de, mener EU-ord]fø]rer Hen]rik Dam Kris]ten]sen ]

KØ]BEN]HAVN:So]cial]de]mo]kra]ter]ne præ]sen]te]rer 10. juni et ud]spil, hvor par]ti]et blæ]ser til kamp for et styr]ket EU. Via fler]tals]af]gø]rel]ser - hvor en]kel]te lan]de ikke kan blo]ke]re for be]slut]nin]ger - skal det euro]pæ]is]ke sam]ar]bej]de tage et spring frem mod fæl]les mi]ni]mums]stan]dar]der på om]rå]der som so]ci]al]po]li]tik og ar]bejds]mar]keds]po]li]tik. Her]til kommer, at uden]rigs]po]li]tik]ken også skal styr]kes via flere fler]tals]af]gø]rel]ser. Det er om]rå]der, hvor både re]ge]rin]gen og So]cial]de]mo]kra]ter]ne tidligere har været til]ba]ge]hol]den]de. Men fler]tals]af]gø]rel]ser er sim]pelt]hen en for]ud]sæt]ning for, at et Eu]ro]pa med 25 med]lems]lan]de kan fun]ge]re, mener S. - Ver]den for]an]drer sig stær]kt. Læ]ren har været, at i det øje]blik Eu]ro]pa ikke for]mår at sam]ar]bej]de i uden]rigs]po]li]tik]ken, så be]stem]mer USA, men glo]balt har vi fak]tisk brug for de hold]nin]ger og vær]di]er, som fin]des i det euro]pæ]is]ke sam]ar]bej]de. I en si]tua]tion, hvor vi bliver 25 lan]de, så bliver vi hand]lings]lam]me]de, hvis ikke vi kan for]eta]ge fle EU-ord]fø]rer Hen]rik Dam Kris]ten]sen rtalsafgørelser, siger Socialdemokraternestil Rit]zau. So]cial]de]mo]kra]ter]ne ved godt, at fler]tals]af]gø]rel]ser på ar]bejds]mar]keds]om]rå]det er kon]tro]ver]si]elt på grund af den danske af]ta]le]mo]del, hvor spil]le]reg]ler]ne bliver lagt fast i over]ens]koms]ter. Han mener al]li]ge]vel, at det so]ci]al]de]mo]kra]tis]ke bag]land er pa]rat til at gå den vej. - Når det var sådan, at den bor]ger]li]ge re]ge]ring ikke kunne komme igen]nem med alle deres ned]skæ]rin]ger af ar]bejds]mil]jø]et, så var det på grund af mi]ni]mums]reg]ler]ne i EU, siger han. Stan]dar]der]ne på ar]bejds]mar]ke]det i EU-lan]de]ne skal blandt andet hæ]ves via fler]tals]af]gø]rel]ser for at sik]re danske løn]mod]ta]ge]re mod dum]ping med dår]li]ge løn og ar]bejds]for]hold. - Ellers vil vi op]le]ve det på ar]bejds]om]rå]det, som vi op]le]ve]de på mil]jø]om]rå]det i 80’erne. Den]gang skulle der være en]stem]mig]hed om mil]jø i EU, og der ske]te in]gen]ting. Først da vi gik til fler]tals]af]gø]rel]ser i 90’erne blev mil]jø sat på dags]or]de]nen, og i dag er Eu]ro]pa fø]ren]de på mil]jø]om]rå]det. Nu får vi en ny for]fat]nings]trak]tat, som er meget for]nuf]tig. Lan]de]nes su]ve]ræ]ni]tet bliver ikke kræn]ket og så må det mod]sva]res af fler]tals]af]gø]rel]ser, så Eu]ro]pa kan fun]ge]re, siger Hen]rik Dam Kris]ten]sen. Sam]ti]dig skal Dan]mark støt]te øget sam]ar]bej]de inden for det ret]li]ge om]rå]de med fæl]les ter]ror]be]kæm]pel]se og støt]te en fæl]les po]li]tik omkring flygt]nin]ge, asyl og immigration. Det ret]li]ge sam]ar]bej]de skal dog ikke føre til, at der ved]ta]ges en egent]lig euro]pæ]isk straf]fe]lov. - Vi vil ikke have en euro]pæ]isk for]bunds]stat, men når det gæl]der be]kæm]pel]se af ter]ror, skal vi ek]sem]pel]vis kunne gå hur]ti]ge]re over sce]nen, siger So]cial]de]mo]kra]ter]nes EU-ord]fø]rer. Med den nye ak]ti]ve S-lin]je vil VK-re]ge]rin]gen iføl]ge uge]bre]vet Mandag Mor]gen blive pres]set til at ænd]re både po]li]tik og især EU-re]to]rik, hvis der også i frem]ti]den skal være enig]hed mellem de gam]le par]ti]er om EU-po]li]tik]ken. - Vi har rost det danske for]mand]skab og ud]vi]del]sen, men VK-re]ge]rin]gen er konfliksky i for]hold til den euro]pæ]is]ke de]bat . Du ser aldrig re]ge]rin]gen gå for]ud med euro]pæ]is]ke vi]sio]ner. Jeg tror, det er ren tak]tik i for]hold til støt]te]par]ti]et Dansk Fol]ke]par]ti, som re]ge]rin]gen ikke vil ge]ne]re. Det er des]vær]re for sent at af]skaf]fe for]be]hol]de]ne lige nu på grund af den kom]men]de re]ge]rings]kon]fe]ren]ce. Men stats]mi]nis]te]rens af]vis]ning af den dis]kus]sion er et ek]sem]pel på, at re]ge]rin]gen ikke har vil]let tage te]ten i de]bat]ten, siger Hen]rik Dam Kris]ten]sen. ] /rit]zau/]