Socialudvalget har en arbejdsplan

Arbejdsmarkedet, integrationen og ældreområdet vejer tungt blandt de forestående udfordringer

HALS:Socialudvalget har en plan. Det er en årsplan for 2004, og med den i hånden ved udvalget, hvad der skal arbejdes med i løbet af det kommende år - ligesom den ved udgangen af 2004 kan bruges til at gøre status for, om de fastsatte mål er blevet nået eller ej. Det er anden gang, at udvalget har udarbejdet en sådan årsplan, og der er ud over de faste udvalgsmøder blevet afsat fire temadage, hvor udvalgsmedlemmerne får mulighed for at fordybe sig i de forskellige indsatsområder - frem for at være ”bundet” af en dagsorden, som det er tilfældet på de normale udvalgsmøder. - Det er en god måde at gøre det på, fastslår formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der sammen med sine udvalgskolleger har inddelt udvalgets arbejdsopgaver i to store områder. Det ene drejer sig om arbejdsmarkedet og den dertil knyttede integration af kommunens nydanskere. Her gælder det i første ombæring om at få færdiggjort den handlingsplan, der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes med på arbejdsmarkedet - primært for at få nedbragt de kommunale udgifter til overførselsindkomster og for at hjælpe de berørte på dette område. - Det handler om, at flest muligt får mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, konkluderer Ane-Marie Viegh Jørgensen, der i den forbindelse peger på, at også Hals Kommunes overtagelse af Hals Daghøjskole vil spille ind i dette arbejde - fordi de kommunale aktiveringsprojekter skal flyttes dertil i det nye år. Derudover er det udvalgets plan at få færdiggjort en ny integrationspolitik, hvori der blandt andet fokuseres på arbejde, boligplacering, børn og unge, integrationen i fritidslivet og foreningerne samt håndteringen af de ældre nydanskere. - Vi forventer os meget af den nye integrationspolitik, og jeg tror, at det samme er tilfældet i integrationsrådet, bemærker Ane-Marie Viegh Jørgensen, der samtidig understreger, at udfordringerne på arbejdsmarkedområdet på ny vil være massive for socialudvalget - fordi det er langt fra så forudsigeligt som det andet hovedområde, ældreområdet. På dette område gælder det for socialudvalget om fortsat at arbejde med implementeringen af den nye fritvalgsordning, hvor der stadig kun er én privat udbyder, Blæksprutten fra Brønderslev, som konkurrent til kommunen - en konkurrent, som i øvrigt endnu ikke har haft appel blandt de ældre, der har behov for hjælp i hverdagen. På ældreområdet skal sammenlægningen af de nuværende to områder til ét også realiseres, ligesom der skal ske en mere markant adskillelse af dem, der udfører opgaverne på ældreområdet og dem, der fører tilsyn med dette arbejde. Derudover skal der igen ses på, om det vil være en god idé at sende ældreområde-opgaverne i udbud, og også en fokusering på et af de formodet attraktive områder for de private udbydere, madserviceområdet, vil blive gennemført - primært for at se, om ikke madpriserne kan bringes længere ned, end det er tilfældet nu. En løbende vurdering af boligsituationen på ældreområdet vil der også være tale om for socialudvalget, og her er det specielt fremtiden for Christiansminde i Hou, der er tvivl om, fordi det kniber med at få boligerne besat i den nuværende tilbudspakke. Her er Hou Brugerråd i øjeblikket aktivt involveret i en omfattende undersøgelse af, hvilke ønsker der er at finde i den lokale gruppe af ældre. - Hvis de vender tilbage med en melding om, at der ikke længere er interesse for ældreboliger uden døgnbemanding, som det er tilfældet på Christiansminde, skal vi have fundet ud af, hvad der så skal ske med boligerne dér, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen. Er der usikkerhed om Christiansmindes fremtid, så er det til gengæld blevet slået politisk fast, at ældrecenter Fjordparken i Hals skal blive, hvor det er, og næste stop i spørgsmålet om Fjordparkens længe planlagte ombygning og udvidelse bliver derfor så at få igangsat dette arbejde i løbet af 2004. Endelig gælder det for socialudvalgets årsplan, at der på voksen/handicapområdet begynder en ny fuldtidsmedarbejder pr. 1. januar, ligesom der skal ske en evaluering af det socialpsykiatrisk arbejde og den kommunale frivillighedspolitik.