Irak

Sol­da­ter til gen­op­byg­ning

I forbindelse med at vi skal have for­længet mandatet til at gå i krig i Irak, er der med den nuværende regering heldigvis stadigvæk flertal for, at vi fortsat er med i de allieredes aliance der.

Mon ikke det bl.a. er den fort­sat­te dan­ske del­ta­gel­se i Irak-kri­gen, stats­mi­nis­te­ren og præ­si­den­ten skal de­bat­te­re ved de­res fæl­les møde i USA snart. Jeg vil her­fra min pind fo­re­slå, at man fast­hol­der de ca. 500 mand, vi har der­ne­de, og så for­dob­ler det an­tal sol­da­ter, der er med til at gen­op­byg­ge lan­det med sko­ler f.eks. – iføl­ge uden­rigs­mi­nis­te­ren er der 700 mand at tage af, som det kom frem i hø­rin­gen om, hvor­vidt vi skal sen­de sol­da­ter til Dar­fur. Sa­mu­el Fær­ge­mand Mik­kel­sen pas­tor, Eng­gården 9B, Skør­ping