Lokalpolitik

Sommerhusejere vil bevare idyllen

Der er kommet mange indsigelser mod lokalplan for nye sommerhusområder ved Nr. Lyngby

NR. LYNGBY: Både Nordjyllands Amt og en hel del sommerhusejere gør indsigelse imod den lokalplan, der skal gøre det muligt at bygge knap 150 nye sommerhuse i Nr. Lyngby. Indsigelserne handler mestendels om naturen og den fred og ro, der hersker i Nr. Lyngby og som dem, der i forvejen har sommerhus derude, gerne vil opretholde. Nordjyllands Amt gør indsigelse, fordi lokalplanen ikke tager behørigt hensyn til beskyttede naturarealer i området. Det drejer sig dels om overdrev og mose, og dels om den store slugt, der gennemskærer hele området. - Der er med den nuværende formulering givet mulighed for en udnyttelse af arealerne, som ikke er i overensstemmelse med paragraf 3-beskyttelsen, påpeger amtet. Flere sommerhusejere udtrykker ligeledes forargelse over, at lokalplanen tillader bebyggelse et stykke ned i slugten. Tranegården En række sommerhusejere har indsendt stort set enslydende indsigelser. De protesterer især imod at lokalplanen åbner mulighed for at Tranegården skal kunne indrettes med diverse fællesfaciliteter og at området omkring Tranegården kan udnyttes mere intensivt til ferielejligheder eller andet. - Vi frygter at dette område kan blive til stor gene for vores parcel samt de øvrige nærliggende parceller, skriver sommerhusejerne. - Vi ønsker at bevare området som et fredeligt sommerhusområde med spredt sommerhusbebyggelse i stedet for tætliggende ferielejligheder og livlig trafik. Underskriverne opfordrer politikerne til inden den endelige godkendelse af lokalplanen at udfærdige en endelig plan for området omkring Tranegården, og vel at mærke sørge for at de eksisterende sommerhuse ikke påtvinges et højt støjniveau og ødelægger den ugenerthed, der præger området idag. Stier ønskes Flere indsigere opfordrer til anlæg af stier, dels for at forhindre at folk vader ind over private grundstykker, og dels for at øge sikkerheden. Fra Lyngby Borgerforening er der et stort ønske om at få styr på affaldssituationen, så beboerne i de nye sommerhuse ikke fristes til at dumpe deres affald alle mulige steder i naturen. Nr. Lyngby Grundejerforening ser ingen grund til at der dannes to nye grundejerforeninger for de to nye sommerhusområder, sådan som lokalplanen lægger op til. - Fremtidig indbyggede konflikter med spørgsmål om økonomisk/praktisk ansvarsfordeling kan undgås, hvis der i stedet for oprettelse af to nye foreninger fortsættes med én forening med ansvar for det store sammenhængende område, Nr. Lyngby Grundejerforening idag dækker. Ændrer lokalplanen Teknisk udvalg og økonomiudvalget i Løkken-Vrå Kommune har til hensigt at imødekomme en del af indsigelserne, inden den endelige vedtagelse af lokalplanen. Der udarbejdes mere detaljerede bestemmelser for området omkring Tranegården. Der ændres dog ikke på at Tranegården kan bruges til fælles faciliteter og at der kan bygges ferielejligheder i området. De beskyttede naturområder sikres og bebyggelsen trækkes lidt tilbage fra slugten. Trafikken til og fra området er en lidt sværere nød at knække, da kommunen ikke har kunnet købe jord til at forlænge og asfaltere Helledievej, der dermed kunne være kommet til at fungere som en omfartsvej uden om Nr. Lyngby. I stedet bliver Helledievejs forlængelse udlagt til privat fællesvej, og lodsejerne i området må selv betale for anlæggelsen.