Sparekrav kan skade børn og unge

Læserindlæg om besparelser fra fællestillidsmand for pædagogerne

Skolevæsen 1. september 2011 17:06

Høringssvar fra tillidsmandsmøde den 26. august 2011 til direktionens forslag til besparelser i budget 2012-2015 Dagtilbud. Der er lagt op til store besparelser i budget 2012 på daginstitutionsområdet. Vi er i forvejen skåret helt ind til benet, så yderligere besparelser, vil få vidtgående konsekvenser. Vi kan ikke længere yde en tidlig indsats og forebyggelse - det vil gå ud over børnenes sociale kompetencer, den sproglige - og den motoriske udvikling. Hvis man fra politisk side vil spare på specialområdet og ressourcepædagogerne samtidigt, vil vi tabe en stor gruppe børn "på gulvet" - det vil i fremtiden medføre, at der bliver flere børn med specielle behov og en stigning i anbringelser og specialundervisning. I forhold til forslaget om opsigelse af driftsoverenskomst med Thorshøj Børnehus (puljeinstitution), så er der fortsat mange børn til institutionen, og vi stiller os derfor uforstående overfor dette forslag. Besparelserne vil skabe øget arbejdspres på pædagogerne og være en klar forringelse af det psykiske arbejdsmiljø. Det kan føre til stigende sygefravær, fordi vi med de nye forringede vilkår ikke vil være i stand til at løfte det pædagogfaglige op på det nødvendige professionelle niveau. Det er bekymrende, at man vælger kun at satse på de fysisk store institutioner, da mange børn og forældre har brug for de rammer, små institutioner kan tilbyde. Samtidig er det vigtigt stadig at have tilbud på institutioner der tilbyder "anderledes" pædagogik, som f. eks. Skovbørnehaven, til de børn og familier, der har behov for det. I oplandsbyerne bosætter mange sig fordi der er et velfungerende lokalsamfund med skole og daginstitution. Hvis man lukker f. eks. Elling skole, Andedammen, Jerup skole, Mariehønen og Thorshøj børnehus, lukker man de små samfund. Det bliver ikke længere attraktivt for børnefamilier at bosætte sig der. Der er mange familier der fortsat ønsker den nærhed og tryghed, som de små samfund kan tilbyde. Hvis den forebyggende indsats i daginstitutionerne bliver forringet, vil det betyde, at de børn, som starter i skole, ikke længere er i besiddelse af de kompetencer, der sikrer, at de kan modtage normal undervisning. De får også sværere ved at begå sig i et fritidstilbud. Læs den helt nye undersøgelse fra Anvendt Kommunal Forskning "Gode børnehaver giver børn bedre karakter i skolen" på www.akf.dk. Undersøgelsen dokumenterer, at elever, som har gået i en god institution opnår bedre karakter ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Skolefritidsordninger Lav normering - børnene bliver ikke udfordret nok - de keder sig - og så melder forældrene dem ud. En lav normering betyder også mindre mulighed for at lave et stykke målrettet pædagogisk arbejde med specialbørnene. Ingen forebyggelse vil medføre, at disse børn vil komme til at koste samfundet mange penge senere hen, da børnene vil mangle nogle sociale kompetencer og vil have svært ved at begå sig sammen med andre i samfundet. Vi får sværere ved at komme på tur, derfor får vi flere børn med motoriske vanskeligheder og overvægt. P.g.a. normering er det ikke muligt at lave små grupper, hvor man kan arbejde målrettet pædagogisk med eksempelvis sprog, hvorved der kommer flere børn med sproglige vanskeligheder. Serviceforringelser - utilfredse børn og forældre - dårligt psykisk arbejdsmiljø - manglende muligheder for at bruge de pædagogiske kompetencer i vores arbejde. Der er ikke mulighed for fuldtidsstillinger. Konsekvensen kan blive, at det er uuddannet personale, der varetager arbejdet og at det bliver sværere at rekruttere pædagogisk uddannet personale til skolefritidsordningerne. Prisstigninger - børnene udmeldes fra skolefritidsordningen og indmeldes i klub før de er parat til det. Hvis klub og fritidsordninger stiger i de kommunale takster, fravælger forældrene tilbuddet til deres børn og flere børn vil komme til at gå hjemme med risiko for stigning i kriminalitet og hærværk. Når pædagogerne kommer ind på skolerne som undervisningsassistenter, kan vi med vores faglighed give børnene de bedste udviklingsmuligheder, samt tilbyde pædagogerne fuldtidsstillinger (kombineret med skolefritidsordning). Betyder forandringen fra fritter til skolefritidsordning, at vi rent fysisk skal være på skolerne eller kan vi blive i vores nuværende lokaler, som er egnet til formålet? Klubber / selvejende Forældrene melder deres børn ud p.g.a. de store takststigninger - konsekvensen er at man er nød til at afskedige personale - giver mindre mulighed for at forbygge og at spotte de børn der har det svært eller som har en diagnose. Det kan også blive en udfordring at varetage de opgaver/ foranstaltninger som allerede er iværksat for de børn der har specielle behov fysisk/psykisk - og blive en udfordring at finde tiden til samarbejde med andre faggrupper når personaletimerne reduceres.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...