Specialundervisning tynger

Udvalg søger tillægsbevilling for at få dækket uventet ekstra behov på 1,9 mio. kr.

LØGSTØR:Allerede nu står det klart, at budgettet for skoleåret 2003/2004 ikke holder. En opgørelse viser, at der mangler finansiering for 1,9 mio. kroner. Det er især øgede udgifter til specialundervisning, som belaster budgettet i langt højere grad end ventet. Løgstør ligger i forvejen højt på listen over kommuner, som har store omkostninger på den konto, men den landsdækkende stigning i behovet, som i år er opgjort til omkring 10 procent, slår yderligere igennem i kommunen. - Vi havde forudset en besparelse på 500.000 kr. på specialundervisningen, da vi lagde budget. For eksempel så det ud til, at vi i Ranum ville få en specialklasse mindre, men det er ikke sket, forklarer Kristian Haldrup (V), formand for undervisnings- og kulturudvalget. En sidegevinst I budgettet er der allerede kalkuleret med en besparelse på omkring 880.000 kr. på det såkaldte paragraf 20.2 område: Det er den specialundervisning, som varetages af amtet. Løgstør Kommune havde visiteret 29 elever til det kommende skoleår, men nedbringer antallet til 24. Det betyder ifølge afdelingsleder for Børn og Unge, Jens Erik Bangsgaard, at nogle af eleverne vil blive revisiteret og få et tilbud i en funktionsklasse i stedet. Funktionsklasserne er en mellemting mellem specialklasser og amtets paragraf 20.2 tilbud. Målgruppen er normaltbegavede børn med psykosociale problemstillinger, som tit giver sig udslag i meget udadreagerende adfærd. På Overlade Skole er der en funktionsklasse for 0.- 4. klassetrin, mens Løgstør Skole har en tilsvarende klasse for 4. klasse og opefter. Aktuelt er der omkring 10-12 elever i begge klasser Udvalgsformand Kristian Haldrup understreger, at formålet med at nedbringe antallet af elever i paragraf 20.2-regi ikke er at spare penge, men at give eleverne et kvalificeret tilbud i deres nærmiljø. At det så koster mindre, betegner han som en sidegevinst. Flere elever En anden faktor, som har givet budgettet et skud for boven, er antallet af elever til børnehaveklasserne i det kommende skoleår. Der er 78 elever, og det udløser fire børnehaveklasser i stedet for de tre, der var kalkuleret med. På økonomiudvalgets møde på onsdag skal der tages stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling og hvor stor, den i givet fald skal være. Undervisnings- og kulturudvalget peger selv på besparelser for omkring 200.000 kr., som vedrører støttetimer til enkeltelever. - Vores udgangspunkt er, at vi ikke vil røre ved normalundervisningen, og når vi har lavet funktionsklasser, må det lette trykket på den almindelige undervisning, siger Kristian Haldrup.