Specialundervisningen skal under lup

Børne- og kulturudvalget erkender stigende behov

Skolevæsen 1. december 2002 07:00
HIRTSHALS: På børne- og kulturudvalgets seneste temamøde blev det første skridt taget til en kortlægning og nyvurdering af den specialundervisning, der ydes i kommunens skoler. - I lighed med landets øvrige kommuner har vi gennem en årrække oplevet, at der er et stigende behov for at tilbyde elever med generelle indlæringsproblemer og med vidtgående handicaps særligt tilrettelagt undervisning. Det rejser naturligt spørgsmålet, om årsagen hertil skal findes i, at børn i dag har sværere ved at lære i den almindelige undervisningssituation. Måske er der flyttet nogle grænser hos både forældre og skole med hensyn til, hvornår det vurderes hesigtsmæssigt, at elever undervises sammen, og hvornår det er hensigtsmæssigt, at de undervises i mindre grupper eller alene, siger formanden for udvalget Ole Albæk. Han lægger vægt på, at såvel samfunds- og familievilkår som pædagogiske muligheder har ændret sig gennem de seneste år, således at der kan være behov for at revurdere, om tilrettlæggelsen af både normalundervisningen og specialundervisningen tager højde for det. En vurdering, der også skal belyse, om lærerne gives de tekniske og organistoriske muligheder, der er nødvendige, og at specialundervisningen både i planlægning og gennemførelse sker i aktivt samarbejde med forældrene. - Vi har indledningsvis drøftet, om de kommunale bevillinger giver lærere og elever de nødvendige muligheder for at indarbejde specielt tilrettelagte undervisningsforløb for enkeltelever i egen hjemklasse frem for at samle elever med indlæringsvanskeligheder på små hold. Vi må - som politikere - være sikre på, at vi gennem fordelingen af de økonomiske midler giver lærerne mulighed for at etablere optimale undervisningsforløb, og at vores elever sikres et optimalt udbytte i forhold til de muligheder, den enkelte elev besidder, siger Ole Albæk. Udvalgsformanden oplyser videre, at man på temamødet drøftede, hvilke initiativer, man i samarbejde med skoler og børnerådgivning kan tage for at sikre en fortsat udvikling inden for området. Kriterier for, hvornår der skal tildeles ekstra lærerresourcer til elever blev ligeledes drøftet, ligesom man talte om, hvad "god undervisning" og "en god lærer" er for størrelser. Hirtshals kommunes anvendelse af specialundervisning i forhold til andre kommuner, og hvordan denne specialundervisning hænger sammen med den generelle forebyggende eller sundhedsfremmende indsats, som ydes gennem hele udvalgets ansvarsområde blev ligeledes debatteret. - For at følge op på disse spørgsmål vil børne- og kulturudvalget indkalde til endnu en temadag, hvortil det samlede byråd samt skolernes ledelse inviteres. En dag, der primært skal klargøre de problemstillinger, der ligger i området, såvel praktisk som politisk. Men dagen skulle forhåbentligt også danne basis for, at vi kan formulere en politik for, hvordan specialundervisningen fremover kan være en del af undervisningstilbuddet, siger Ole Albæk.schib
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...