Rebild

Spej­de­re i ny hyt­te­kon­kur­ren­ce

Bap­tist­spej­der­ne i Hel­lum skal del­ta­ge i nyt arkitektprojekt. Re­sul­ta­tet bli­ver en hyt­te, der skal mat­che spej­der­nes be­hov

HEL­LUM:En splinter­ny spej­der­hyt­te er på teg­ne­bræt­tet. Ind­til vi­de­re er det dog en hem­me­lig­hed, hvor­dan hyt­ten i Hel­lum uden for Skør­ping skal tage sig ud. Tre teg­ne­stu­er er ud­valgt og skal kon­kur­re­re om at ska­be det nye hus, som spej­der­ne selv skal være med til at bygge. - Nu er det jo en kon­kur­ren­ce, så jeg kan ik­ke for­tæl­le no­get om vo­res idé­er. Men jeg kan si­ge, at vi prø­ver at le­ve os me­get ind i bru­ger­nes si­tua­tion, si­ger Lars Fich, der er med­in­de­ha­ver af ar­ki­tekt­fir­ma­et Nord A/S i Aal­borg. Sam­men med GPP Ar­ki­tek­ter i År­hus og fir­ma­et John Niel­sen i Kø­ben­havn skal de kom­me med de­res bud på den nye hyt­te til bap­tist­spej­der­ne i Hel­lum. 15. maj skal de tre fir­ma­er hver især frem­læg­ge de­res idé­er og teg­nin­ger over for spej­der­ne og Lokale- og An­lægs­fon­den, der står bag kon­kur­ren­cen. - Kom­mer­ci­elt be­ty­der det ik­ke så me­get for os, for vi skal næp­pe ba­se­re vo­res fir­ma på at byg­ge spej­der­hyt­ter. Men det er en spæn­den­de op­ga­ve, at vi skal fin­de ud af, hvor­dan vi bedst un­der­støt­ter et for­en­ings­ar­bej­de som spej­der­be­væ­gel­sens. Der er ta­le om en po­si­tiv or­ga­ni­sa­tion præ­get af ild­sjæ­le og fri­vil­lig ar­bejds­kraft, si­ger Lars Fich. Han un­der­stre­ger, at den nye hyt­te og­så skal kun­ne bru­ges af an­dre end bap­tist­spej­der­ne. Lokale- og An­lægs­fon­den har sat ram­mer­ne for ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen. Spej­der­hyt­ten skal være på mel­lem 80 og 120 kva­drat­me­ter, og ud­gif­ter­ne skal lig­ge på 600.000 til 800.000 kro­ner. Her­af fi­nan­sie­rer fon­den halv­de­len, li­ge­som de og­så be­ta­ler arkitektfirmaernes ho­no­ra­rer. Det er pla­nen, at den nye hyt­te skal lig­ge på Bavnehøjvej i Hel­lum. Byggeriet skal foregå henover sommeren og efteråret.