Splitterne på kollisionskurs med møller

Havvindmøller indbærer risiko for ternebestand på Hirsholm

Carl Åge Østergaard
Splitternen antages at fiske i møllefeltet, og dens fourageringsruter skal formentlig kortlægges, fordi det andre steder har vist sig, at splitterner nogle gannge kolliderer med møller. Foto: Kim Dahl Hansen
Fugle 1. april 2008 06:00

HIRSHOLMENE: Nogle hundrede splitterner yngler på Hirsholmene, og det kan føre til forsinkelse for opførelsen af seks store havvindmøller lige uden for fuglebeskyttelsesområdet omkring øerne i Kattegat. Splitternen kan endda ende med at blive en alvorlig hindring for at gennemføre mølleprojektet. Hirsholm er et kerneområde for arten i Danmark. I 2003 var der omkring 2500 splitternepar på øen svarende til lidt over halvdelen af den danske bestand. De senere år har tallet ligget på omkring 1000 par. Splitternen udgør en del af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet ved Hirsholm. Skov- og Naturstyrelsen har i 2007 fastslået at såfremt mølleprojektet indebærer en forringelse af levesteder eller forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som det naturbeskyttelsesområder er udpeget for, så kan projektet ikke gennemføres. Miljørådgivningsfirmaet Orbicon har vurderet de mulige konsekvenser for fugle, fisk og havpattedyr, hvis Hirsholmene får møller som nærmeste nabo. Undersøgelsen er foretaget som led i en VVM-redegørelse, der snart kommer ud til offentlig høring. Rammes af møllevinger Orbicon vurderer, at der er risiko for overdødelighed blandt splitternerne på grund af kollision med møllerne. Orbicon henviser erfaringer fra Belgien, hvor en splitternekolonis naboskab med møller har vist sig at føre til kollisioner og overdødelighed, omend beskeden, blandt de voksne splitterner. En anden undersøgelse fra Holland har vist, at ynglende splitterner ikke betragter rækker af vindmøller som en barriere, de er nødt til at flyve uden om. De flyver ind imellem dem på vej til og fra fourageringsområderne. Derved en del bliver ramt af møllevingerne. Terner med radiosender Orbicon anbefaler yderligere undersøgelses af fuglenes trækruter. Det skal ved, at der anbringes små radiosendere på et antal voksne splitterner med henblik på en såkaldt telemetriundersøgelse. Ternerne skal fanges på reden og havde radiosenderen limet på fjerdragten. Derefter kan deres positioner pejles, indtil radiosenderen falder af ved næste fjerfældning. Orbicon anbefaler, at undersøgelsen strækker sig over mindst to ynglesæsoner. DONG Energy har imidlertid planlagt at begynde opbygningen af mølleparken allerede i år. Vigtig bestand Bestanden af splitterne på Hirsholm er ikke alene af stor national betydning, men også central for bestanden af splitterne i Østersøen, Kattegat og Nordsøen. Store dele af den svenske ynglebestand består af fugle fra Danmark og også kolonier længere væk, bl.a. i Skotland, har regelmæssigt ynglefugle, der stammer fra danske kolonier. Hirsholmene er yngleområde for en række vandfugle, men Orbicon vurderer, at det alene er splitternen, der regelmæssigt befinder sig i mølleområdet. Af rastende fugle er det kun havdykænder, der regelmæssigt opholder sig i mølleområdet, men deres antal er lavt og deres reaktion på vindmøller dokumenteret i andre undersøgelser. Så Orbicon vurderer, at der ikke er behov for yderligere dataindsamling om rastende fugle. Projektleder Tove Kjær Hansen, DONG Energy, regner med, at den foreslåede undersøgelse af splitterens brug af møllefeltet kan foretages allerede i den kommende ynglesæson, men foreløbig afventer DONG Energy en stillingtagen Skov- og Naturstyrelsen til, hvad der konkret skal ske. Hun venter, at DONG allerede i år kan begynde med at opsætte en-to møller ved Hirsholmene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...