Splitterne

Terner og møller går ikke særlig godt sammen.
Frederikshavn 1. april 2008 06:00

[ Kendes på det sorte næb med gul spids og den sorte nakketop. [ Vingefang: 98-105 cm. [ Længde: 41 cm. [ Ruger næsten altid i hættemågekolonier. Splitternerne indtager centrum af hættemågekolonien, når hættemågerne er i gang med at yngle for at udnytte mågernes centrale forsvar af kolonien. [ Splitternen overvintrer ud for Vestafrika og i Guineabugten. I de senere år er arten dog begyndt at overvintre i det sydlige Europa og på De Britiske Øer. [ Splitternen lever helt overvejende af forskellige småfisk som tobis, brisling og sild. [ Den fouragerer længere til havs end de øvrige terner [ Den danske bestand er fordelt på 10-15 lokaliteter. [ De største kolonier findes langs den jyske vestkyst og på Hirsholmene. [ Bestanden på Hirsholm indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet ved Hirsholmene. [ Kuldstørrelse: 1-2 æg [ Antal kuld: 1 [ Arten er optaget på EUs fugledirektiv som art med ugunstig bevaringsstatus i Europa og som derfor er strengt beskyttet i EU. Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...