Hals

Stae Bor]ger]hus på vej mod nye ti]der

] Bor]ger]for]en]ing klar til - med fri]vil]lig hjælp - at tage fat på til]byg]ning og re]no]ve]ring af by]ens mø]de]sted

STAE:Efter at have ar]bej]det på ide]en igen]nem tre-fire år, er Stae Bor]ger]for]en]ing nu klar til at tage fat på den læn]ge øns]ke]de re]no]ve]ring og ud]vi]del]se af Stae Bor]ger]hus. Det for]tæl]ler for]man]den for bor]ger]for]en]in]gen, Kla]us Weh]ner, der ikke læg]ger skjul på sin be]gejst]ring. - Det bliver rig]tigt spæn]den]de, siger han. - Vi be]gynd]te ef]ter]hån]den at kunne mær]ke, at hu]set træng]te til en mo]der]ni]se]ring, for]tæl]ler Kla]us Weh]ner videre om det 24 år gam]le bor]ger]hus. - Sam]ti]dig be]gynd]te vi at få hen]ven]del]ser fra folk, der øns]ke]de at få gjort hu]set mere han]di]cap]ven]ligt, li]ge]som andre hen]vend]te sig med hen]syn til køk]ke]net, der gan]ske en]kelt var gået hen og blevet for småt, fort]sæt]ter bor]ger]for]en]ings]for]man]den. Derfor blev der af bor]ger]for]en]in]gens be]sty]rel]se ud]ar]bej]det et re]no]ve]rings]pro]jekt, der blandt andet in]de]hol]der etab]le]rin]gen af et helt nyt ind]gangs]par]ti, etab]le]rin]gen af et dit]to han]di]cap]toi]let samt en ud]vi]del]se af køk]ke]net, så det bliver dob]belt så stort. Med hen]syn til det nye ind]gangs]par]ti bliver ind]gan]gen flyt]tet fra den nu]væ]ren]de po]si]tion i vest til syd]en]den i den nye hall. Det sker iføl]ge Kla]us Weh]ner af hen]syn til na]bo]er]ne: - Der vil altid være en vis larm i for]bin]del]se med en fest i bor]ger]hu]set, men ved at flyt]te ind]gangs]dø]ren mod syd, får vi ledt fest]gæs]ter]ne en anden vej ud, og her vil en ny mur også føre til, at de ved fes]ter sø]ger ud på om]rå]det syd for bor]ger]hu]set, når de er uden]for, be]mær]ker for]man]den videre med hen]vis]ning til den kends]ger]ning, at der syd for bor]ger]hu]set kun er et grønt are]al og mar]ker, mens der vest for hu]set er et vil]la]kvar]ter. Hen]sy]net til na]bo]er]ne gør sig også gæl]den]de i for]bin]del]se med ud]vi]del]sen mod nord, hvor der op]fø]res en ny mur, som skal hjæl]pe til at hol]de stø]jen fra fes]ter og lig]nen]de væk fra na]bo]er]ne dér. Der]ud]over kan det om re]no]ve]rings- og til]byg]nings]pro]jek]tet be]mær]kes, at bor]ger]hu]set i frem]ti]den vil frem]stå som fuldt ud kø]re]stols-ven]ligt med ingen dør]trin og di]ver]se kø]re]stols-hæld]nin]ger, hvor det er nød]ven]digt. En]de]lig bliver der byg]get et nyt de]pot, som også kan ind]dra]ges til brug som et lil]le lokale eller lig]nen]de i for]bin]del]se med ar]ran]ge]men]ter, hvor der er be]hov for det]te. Der er sam]let tale om et pro]jekt til cir]ka 800.000 kr., og her]af for]ven]ter Kla]us Weh]ner, at hånd]vær]ker- og ma]te]ria]le]ud]gif]ter]ne bliver på cir]ka 650.000 kr. Res]ten ud]gør den fri]vil]li]ge ar]bejds]kraft, der kommer til at gå lige fra at tage gul]ve op og ban]ke fli]ser ned via kaf]fe- og ka]ge]bag]ning til iso]le]rings- og køkkenopsætningsarbejde. Kla]us Weh]ner har allerede fået en del po]si]ti]ve hen]ven]del]ser med hen]syn til at få fri]vil]lig ar]bejds]kraft, men han hå]ber også, at det fore]stå]en]de ar]bej]de med at få bor]ger]hu]set gjort klar til de nye ti]der vil hjæl]pe til at styr]ke sam]men]hol]det i den lil]le by. - Vi op]le]ver i dis]se ti]der lidt af et ge]ne]ra]tions]skif]te i Stae. Der er kom]met mange nye til byen. Dem skal vi have med i fæl]les]ska]bet, og jeg hå]ber derfor, at de mel]der sig klar til at hjæl]pe, for det gi]ver altså mas]ser af fæl]les]skab, når man byg]ger noget sammen, siger Kla]us Weh]ner. For]ud for jag]ten på den fri]vil]li]ge ar]bejds]kraft har bor]ger]for]en]in]gen sam]let omkring 125.000 kr. ind fra fon]de og pen]ge]in]sti]tut]ter, li]ge]som der er skudt 100.000 kr. EU-kroner - via Leader+ pro]jek]tet - og andre 100.000 kom]mu]na]le kroner i bor]ger]hus-pla]ner]ne. Res]ten af pen]ge]ne hå]ber bor]ger]for]en]in]gen at få ind via nye borgerlån, som Hals Spa]re]kas]sess lokale fi]li]al har sagt ja til at yde uden op]ret]tel]ses]ge]byr. Her vil de lokale bor]ge]re kunne træk]ke ren]te]ud]gif]ter]ne til lå]net fra i skat, li]ge]som be]sty]rel]sen har ga]ran]te]ret, at bor]ger]lå]ne]ne vil blive tilbagebet inden for mak]si]malt syv år. Der]ud]over har be]sty]rel]sen kørt sig i stil]ling til at op]ta]ge et lån på op til 300.000 kr., hvis det bliver nød]ven]digt - hvil]ket Kla]us Weh]ner ikke hå]ber - og de fri]vil]li]ge vil sammen med de til]knyt]te]de hånd]vær]ke]re gå i gang med re]no]ve]rings- og til]byg]nings]ar]bej]det 4. au]gust. Det nye bor]ger]hus vil der]ef]ter stå klar til brug 17. ok]to]ber. - Det er en fredag, og der skal vi være klar. For da]gen efter er hu]set le]jet ud, slut]ter Kla]us Weh]ner.