Stae-borgere kræver svar

Teknisk udvalg er blevet bombarderet med spørgsmål

Lokalpolitik 15. september 2002 08:00

STAE: En stor gruppe beboere i Stae er nu gået på barrikaderne for at få en hurtig afslutning på den langvarige sag om en jævnligt tilbagevendende svinelugt i byen - en lugt, der kommer fra svineproducent Carsten Nørgaards svinefarm på Mandelvej 15. Det er sket ved, at 22 husstande har skrevet under på et brev, der er stilet til teknisk udvalg og alle medlemmerne deri. I brevet stiller Stae-borgerne en lang række spørgsmål til de folkevalgte, og mens de forventer at få skriftlige svar på disse spørgsmål, så lyder meldingen fra den frustrerede borgergruppe også, at der i forbindelse med brevet faktisk ikke har fundet en underskriftindsamling sted. Det er i stedet borgere rundt omkring i byen, der har hørt, at en gruppe af beboere ville tage initiativ til at skrive til teknisk udvalg - hvorefter de henvendte sig for at give deres støtte og underskrift til initiativet. Behov for lugtanalyse? I brevet til teknisk udvalg fokuserer Stae-borgerne indledningsvis på den kendsgerning, at udvalget nu har besluttet at få gennemført en lugtanalyse på Mandelvej 15. Det undrer den utilfredse borgergruppe, fordi forvaltningen for kun godt et år skrev til en gruppe klagende Stae-borgere, at blandt andre Miljøstyrelsen ikke har anbefalet denne metode i sager om lugt fra landbruget. Med dét som grundlag stiller borgergruppen fra Stae derfor den første række spørgsmål til udvalgsmedlemmerne, og de går blandt andet på, om der er tale om en ny analysemetode, om hvordan undersøgelsen gennemføres, om der er erfaringer med analysemetoden, om analysemetodens sikkerhed, samt om der tages højde for årstiden og vindretningen. Derudover spørger borgergruppen, hvordan man fra forvaltningens side vil sikre sig, at svineproducent Carsten Nørgaard ikke i den korte undersøgelsesperiode vil gøre noget ekstraordinært for kortvarigt at nedbringe lugtgenerne. I forbindelse med lugtanalysen spørger borgergruppen også slutteligt om, hvad undersøgelsen skal bruges til. - Skal undersøgelsen bruges som basis for vurderingen af nye tiltag til reducering af lugtgenerne, eller skal den bruges som baggrund for en politisk beslutning om, at der ikke er lugtgener på trods af, at der ikke er gjort yderligere tiltag for reduktion af lugtgenerne de seneste år? Borgmesteren (Bent Sørensen (S), red.) har da også udtalt til pressen (NORDJYSKE Stiftstidende, red.), at han ikke personligt er i tvivl om, at der er store lugtgener i Stae, og forvaltningen har også gentagne gange erkendt lugtgenerne, skriver borgergruppen videre. Forsinkelse eller ej? I brevet til teknisk udvalg vil borgergruppen endvidere have svar på, hvorfor de ikke som lovet i en kommunal skrivelse fra februar 2001 er blevet holdt løbende orienteret om sagens udvikling, og samtidig vil Stae-borgerne have at vide, om en beslutning truffet i teknisk udvalg 23. april 2001 fortsat er gældende. I den beslutning står der blandt andet, at teknisk udvalg over for amtet anbefaler, at der på Mandelvej bliver tale om maksimalt 15 dyreenheder (DE), mens den øvrige svineproduktion flyttes til en ny svinefarm syd for byen. Derudover hedder det i beslutningen, at "såfremt udflytningsprojektet unødigt bliver sinket af Carsten Nørgaard, vil man behandle sagen på ny med henblik på et nyt påbud." Her noterer borgergruppen sig tillige, at Carsten Nørgaard blev gjort bekendt med dette i et brev fra 28. maj 2001. - Når vi gennemlæser sagens nye akter, er det tankevækkende, at allerede 7. juni 2001 - 10 dage efter at han har fået teknisk udvalgs beslutning meddelt - ændres planerne fra 15 DE til 50 DE. I juni 2002 ændres tallet til 200 DE for endelig at havne på 150 DE 12. august 2002, skriver Stae-borgerne videre - inden de spørger: - Opfatter teknisk udvalg ikke denne ændring af forudsætningerne for aftalen 15 DE som en væsentlig forsinkelse fra Carsten Nørgaards side? Flere spørgsmål Borgergruppen vil derudover have at vide, om kommunen i det hele taget har set en dokumentation for finansieringen af Carsten Nørgaards udflytningsprojekt inden 1. juli 2001 som krævet i den ovennævnte, kommunale skrivelse til Carsten Nørgaard fra 28. maj 2001, ligesom Stae-borgerne også vil vide, om der i forvaltningen findes dokumentation for, at aftalerne for aftagelse af gylle fra svineproduktionen er på plads. Rækken af spørgsmål til teknisk udvalg fortsætter med et ønske om at få afklaret, om udvalget vil give Carsten Nørgaard en ny dispensation vedrørende antallet af DE, selv om en godkendelse i dag ikke ville kunne have kommet på tale. Her henvises der til en kommunal skrivelse fra 3. oktober 2001, hvori det konkluderes, at der i dag ikke ville blive givet tilladelse til et dyrehold på over 15 DE på Mandelvej 15, fordi der er tale om en afstand på mindre end 100 m til den nærmere byzone. Vil han eller ej? Som næste punkt i skrivelsen til teknisk udvalg noterer Stae-borgernme sig, at man fra forvaltningens side hidtil har satset på en frivillig løsning fra Carsten Nørgaards side. - Men efter den nye ansøgning og Carsten Nørgaards udtalelser til NORDJYSKE har vi svært ved at se, at der overhovedet er interesse for en frivillig løsning fra hans side, bemærker borgergruppen videre med henvisning til blandt andet den kendsgerning, at Carsten Nørgaard for 14 dage siden i NORDJYSKE udtalte, at han havde droppet udflytningsplanerne, fordi der var tale om en ny landspolitisk situation. Her spørger borgergruppen videre, om den påståede frivillighed fra Carsten Nørgaards side virkelig er reel, idet han tidligere har anket et påbud fra kommunen om at nedbringe lugtgenerne, og Stae-borgerne vil derfor godt have at vide, om man i teknisk udvalg fortsat tror på en frivillig løsning. Hvor længe endnu? I regnen af spørgsmål til teknisk udvalg vil borgergruppen endvidere have at vide, hvorfor man nu igen taler om måske at etablere en beplantning ved svinefarmen - for på den måde at nedbringe lugtgenerne - når man tidligere fra kommunens side ikke har tillagt en sådan beplantning nogen betydning, og blandt spørgsmålene finder man tillige et andet, hvor Stae-borgerne spørger, om kommunen virkelig har til hensigt at godkende de udstykningsplaner, som Carsten Nørgaard har på Mandelvej - vel vidende, at der er lugtproblemer i området. Derudover kræves der svar på, om hele udvalget deler en holdning, der kom til udtryk af udvalgsformand Johannes Elsnab (V), da han i en artikel i NORDJYSKE 18. august i år blev citeret for at sige "der er af og til blevet pisket en stemning op om det her..." - Denne udtalelse har været kraftigt medvirkende til vores store skepsis over for formålet med lugtanalysen og i det hele taget teknisk udvalgs fremtidige behandling af sagen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at netop den udtalelse og vores tiltagende desperation over den manglende udvikling i sagen har gjort, at vi nu har valgt at gå til pressen med sagen. Vi har nu levet 10 år i et lugtplaget område og husene i området er faldet væsentligt i værdi, skriver borgergruppen, inden den slutteligt stiller det altafgørende spørgsmål: - Hvor længe regner udvalget med, at vi fortsat skal leve med gennemtrængende og markante lugtgener?

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...