Skolelukninger

Stagstrup Skoles fremtid

Økonomisk er den forventede besparelse ved den skitserede plan om at gøre Stagstrup Skole til en indskolingsskole og evt. til et børnehus så lille, at det for os at se ikke retfærdiggør en større ændring af noget, som på nuværende tidspunkt er så velfungerende

Ifølge den seneste indstilling fra Børne-, Familie- og Kulturudvalget skal Stagstrup Skole formelt lukkes og i stedet være undervisningssted for elever i 0.-3. klasse. Det kan vi som forældre på ingen måde hverken forstå eller bakke op om. Er dette en gennemtænkt løsning? Som forældre til børn på Stagstrup Skole oplever vi en stor forældreopbakning, stor skolesøgning, stort lærerengagement, god hånd og faglig viden om børn med særlige behov, brobygning med børnehaven gennem hele skoleforløbet, helhed i barndommen og en skole i god stand som løbende internt tilpasses de aktuelle behov. Veldrevet skole Desuden har Stagstrup Skole gennem flere år arbejdet med og profileret sig via ”sundhedstegnet.dk”. Ikke mindst fra en aktiv forældrebestyrelse har der været fokus på sundhed, og arbejdet med Sundhedstegnet er en igangværende proces, hvor der arbejdes med forskellige aspekter af børns og unges sundhed – leg og bevægelse, sund mad, røgfri miljøer, hygiejne, indeklima og trivsel, m.v. Vi mener ligeledes, at det er værdifuldt for sundhed og miljø at bo i cykelafstand til skolen, frem for at lade sig transportere i bus til og fra skole. Stagstrup Skole er en veldrevet skole med en stabil økonomi ifølge ”NIRAS konsulenterne, analyse af skolestrukturen oktober 2006”. Økonomisk er den forventede besparelse ved den skitserede plan om at gøre Stagstrup Skole til en indskolingsskole og evt. til et børnehus så lille, at det for os at se ikke retfærdiggør en større ændring af noget, som på nuværende tidspunkt er så velfungerende. Vi ønsker fortsat en skole, som ikke er større, end at alle kender alle, og hvor de mindste samtidig er sammen med de større og lærer af dette samvær, som er med til at forme begge parter. Vi mener, at det fortsat bør være en del af vores velfungerende samfund, at vi som forældre har valgmulighed med hensyn til skolegang, forstået på den måde, at vi kan vælge at bosætte os i et landdistrikt og lade vore børn gå på en mindre skole. Det er nu engang ikke bevist, at en større skole automatisk gør hvert enkelt barn bedre i stand til at mestre sit eget liv! Skolen er en del af det offentlige rum, og det betyder, at der er flere meninger om dens funktion, og at kvaliteten af samme altid er til debat. Det er godt for vores demokrati. Stort ansvar Som politikere har I et stort ansvar for, at børn, forældre og medarbejdere kommer godt igennem den proces, der er sat i gang. Skal vi være ressourcer til de nye beslutninger, er det vigtigt, vi informeres og medinddrages, og at I er lydhøre. Det bør vel ikke være et enkelt tal som ”skoler under 125 elever”, der er afgørende for, om skolen skal bestå eller lukkes, men en helhedsbetragtning af den pågældende skole samt sammenhængen i hele kommunens skolestruktur? Vi er bekendt med, at Børne-, Familie- og Kulturudvalget aflyste et planlagt besøg på skolen her i foråret. Vi synes, at skolen bør ses og opleves! Vi er åbne for de pædagogiske og planlægningsmæssige begrundelser for at flytte 7. klasse til Snedsted, hvorimod vi ikke ser nogen saglig eller faglig begrundelse for at beskære skolen med yderligere tre klassetrin. Vi er godt klar over, at skoler kan blive for små – men der er vores ikke!