Staten sparerventepenge på skattefolk

Ufint hemmelighedskræmmeri bag tvangsforflytninger, mener skatteekspert

FOTO: CLAUS FIS­KER/SCAN­PIX

FOTO: CLAUS FIS­KER/SCAN­PIX

KØ­BEN­HAVN:Pla­nen er nød­ven­dig, men usæd­van­lig rå - og hyl­let ind i et ufint po­li­tisk hem­me­lig­heds­kræm­me­ri. Så­dan ly­der pro­fes­sor Ole Bjørns ana­ly­se af per­so­na­le­po­li­tik­ken i Skat, hvor 231 med­ar­bej­de­re har få­et val­get mel­lem af tvangs­for­flyt­ning til en ræk­ke jys­ke skat­te­cen­tre el­ler fy­ring. Of­fi­ci­elt sker for­flyt­tel­ser­ne som led i om­læg­ning af skat­te­kon­trol­len. Men reelt er der ta­le om før­ste eta­pe af en om­fat­ten­de for­yn­gel­se­skur af et skat­te­væ­sen præ­get af man­ge æld­re med­ar­bej­de­re, der ik­ke har få­et mu­lig­hed for at få op­da­te­ret de­res kva­li­fi­ka­tio­ner og ud­dan­nel­ser, si­ger Ole Bjørn til Po­li­ti­ken. - Sand­he­den er, at den mo­der­ne skat­te­virk­som­hed har brug for en for­yn­gel­se­skur og en ud­dan­nel­ses­mæs­sig op­rust­ning blandt med­ar­bej­der­ne - og det er dags­or­de­nen li­ge nu. Men in­gen tør si­ge det li­ge­ud - og der­for an­er med­ar­bej­der­ne ik­ke, hvad der fo­re­går, det er nær­mest uan­stæn­digt, me­ner Ole Bjørn, der er pro­fes­sor i skat­te­ret, kon­su­lent i re­vi­sions­fir­ma­et KPMG og tid­li­ge­re for­mand for Lig­nings­rå­det. 70 pro­cent af de skat­te­folk, der har få­et val­get mel­lem at flyt­te til jys­ke skat­te­cen­tre er over 50 år og hver fjer­de af dem er over 60 år. Man­ge af dem ven­tes at tak­ke nej tak til for­flyt­tel­sen og gå på tid­lig ef­ter­løn - og det er iføl­ge Ole Bjørn en del af den sto­re plan. For der­med spa­rer sta­ten pen­ge. En del af dem, der har få­et til­bud­det om at flyt­te vest­på er nem­lig stats­tje­nes­te­mænd, og dem kos­ter det ty­pisk tre års­løn­nin­ger at fy­re. Men reg­ler­ne si­ger og­så, at en tje­nes­te­mand ik­ke kan si­ge nej til en for­flyt­tel­se. Af­slår han, kan han fy­res uden ve­der­lag. Og det er til­sy­ne­la­den­de den stra­te­gi, den stats­li­ge ar­bejds­gi­ver har valgt - vel vi­den­de om, at det vil tvin­ge dem til ud af job­bet uden den kom­pen­sa­tion, de egent­lig hav­de krav på, si­ger Ole Bjørn. Jørn Ri­se, for­mand for Dansk Told og Skat­te­for­bund, me­ner, at tvangs­for­flyt­tel­ser­ne er ud­tryk for en ky­nis­me i sta­tens per­so­na­le­po­li­tik, som vi ik­ke tid­li­ge­re har set ma­gen til./rit­zau/