Sten renser fjorden

Ny stenbund kan være med til at forhindre iltsvind i Limfjorden

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Flere sten i Limfjorden, er en af måderne, hvorpå iltsvind kan hindres .Arkivfoto: Klaus Madsen

NORDJYLLAND:De områder i Limfjorden, hvor der næsten hvert år er iltsvind, kan få hjælp, hvis der bliver lagt sten på havbunden. Faktisk kan det bidrage meget væsentligt til at opfylde de miljømål, der er sat for Limfjorden. Beregninger, som Danmarks Miljøundersøgelser og forskningsorganisationen DHI har lavet for By- Landskabsstyrelsen, viser, at to kvadratkilometer med stenbund med tangskov kan styrke Limfjordens robusthed over for næringsstoffer, så det svarer til 800-1000 ton kvælstof om året. - Der har været talt om, at man skal reducere udledningen af næringsstoffer med 1500 tons for at komme ned i nærheden af Limfjordens tålegrænse. På den baggrund lyder undersøgelserne af, hvordan sten kan bidrage til at forbedre fjordmiljøet, rigtig lovende, siger Poul Roesen (K), Morsø Kommune, der er formand for Limfjordsrådet, der er Limfjordskommunernes fælles organisation. I de forslag, som Limfjordsrådet har afleveret i forbindelse med de vandplaner, som statens miljøcentre er ved at udarbejde, har Limfjordsrådet peget på kunstige stenrev som en oplagt forbedring. I idéfasen er det også en mulighed, som Danmarks Naturfredningsforening har nævnt. Limfjordskommunerne har over for statens miljøcenter først og fremmest ment, at det er vigtigt at mindske udledningen af næringsstoffer i fjorden. Yderligere peger kommunerne på, at man kan tage områder ud af landbrugsdrift. Oven i det vil kunstige stenrev være et vigtigt tiltag. Både stenfiskeri og slæbende fiskeredskaber - som f.eks. ved muslingeskrab - har gennem mange år fjernet sten fra havbunden. Idéen er, at stenene skaber tangskove, der producerer ilt. Dermed har dyrelivet på havbunden større chance for at overleve i perioder med iltsvind. Forudsætningen for, at stenene kan have den virkning, er, at vandet ikke indeholder for store mængder kvælstof. Limfjordskommunerne mener i øvrigt også, at muslingeopdræt på områder, der kan være udsat for iltsvind, kan bidrage til at forbedre vandmiljøet. Her virker den enkelte musling som et lille rensningsanlæg. - Idéen om at lave stenbund med tangskove når ikke at komme med i de første oplæg til vandplaner. Men det kan ske på et senere tidspunkt, siger kontorchef Uffe Holm-Christensen, By- og Landskabsstyrelsen. I styrelsen skal man nu nærmere vurdere en rapport om modelberegningerne af virkningen af flere sten på havbunden. Foreløbig har regeringen udskudt offentliggørelsen af de vandplaner, der skal forbedre bl.a. fjorde og søer. De ventes dog at blive klar i løbet af kort tid. Når regeringen har tøvet med at gøre forslagene til vand- og naturplaner klar, skyldes det, at undersøgelser viser, at den Vandmiljøplan tre, der blev vedtaget for få år siden, ikke har haft den ønskede virkning. Oven i det kommer, at klimaændringerne så ud til at forstærke nogle af miljøproblemerne.