Stjer­ne­be­sat pro­gram

Tre­kan­ten lok­ker med dansktopstjerner i det ny sæ­son­pro­gram, som er på vej ud til 19.000 hus­stan­de i Aal­borg Øst og om­egn. Tors­dag 17. sep­tem­ber in­vi­te­rer kul­tur­cent­ret til en stjer­ne­be­sat af­ten med Lis og Per, Kis­ser og Sø­ren samt Ri­chard Ragn­wald, der alle dis­ker op med hits fra Giro 413 og dansk­top­pen.

Søs Fenger gæster Aalborg Øst med en intim koncert. 
PR-Foto

Søs Fenger gæster Aalborg Øst med en intim koncert. PR-Foto

Men det er blot en del en den sto­re bu­ket af ar­ran­ge­men­ter, som Tre­kan­ten til­by­der pub­li­kum at pluk­ke i. Sæ­so­nens pro­gram er som sæd­van­lig bredt sam­men­sat, så der er no­get for næs­ten enh­ver smag. Lige fra samlertræf, kæledyrsdag og ju­le­show med Mek Pek og habasutterne til fore­drag med Mas­ter Fat­man og Jør­gen Leth. Som sæd­van­lig er der også en god del kon­cer­ter i ven­te med nav­ne som Søs Fen­ger, Stig Kreutz­feldt, Pe­ter Abra­ham­sen og Tho­mas Kjel­le­rup på pla­ka­ten. Næv­nes bør det også, at Tre­kan­ten hol­der fast i sin ir­ske af­ten og over­la­der det til ban­det Beoga at ska­be den helt ret­te stem­ning 4. no­vem­ber. Om­kring ju­le­tid er pro­gram­met tæt be­sat, og den sto­re ju­le­kon­cert er lagt i hæn­der­ne på æg­te­par­ret Ma­ri­an­ne Mor­ten­sen og Micha­el Ves­ter­skov. Tre­kan­tens pro­gram bli­ver hus­stands­om­delt i Aal­borg Øst, Gi­strup og Kla­rup samt dele af Vej­gaard. For an­dre in­ter­es­se­re­de kan det ses i sit ful­de om­gang på ad­res­sen www.trekanten.info, hvor der også kan kø­bes og be­stil­les bil­let­ter. Tre­kan­ten ar­bej­der lige nu på at for­bed­ret og op­da­te­ret hjem­me­si­de, som også skal styr­ke mar­keds­fø­rin­gen af di­ver­se ar­ran­ge­men­ter. Det sker på be­kost­ning af det tryk­te pro­gram, som sta­dig vil bli­ve sendt på ga­den, men for­ment­lig med fær­re ud­ga­ver.