Støjkrav skal overholdes

Naboer frygter for støj fra supermarked

Et nyt supermarked i Klokkerholm støder på problemer. Mandag skal miljø- og teknikudvalget igen behandle sagen omkring opførelse af et nyt supermarked. Forvaltningen lægger op til, at der ikke vedtages en lokalplan, før der er fundet en løsning, der nedbringer støjen til det lovlige niveau hos alle naboer. Ligeledes skal der laves et vejprojekt, der opererer med, at der ikke skal være udkørsel til Hellumvej. I det oprindelige oplæg står det klart, at støjgrænserne ikke kan holdes. Der skal nu udarbejdes en løsning, så naboerne ikke generes. Det er blandt andet beboerne på Skansen, der klaget over det hidtidige lokalplanforslag. Klagerne peger blandt andet på, at der ikke er mulighed for senere udvidelse af supermarkedet. De mener også, at udsynet til kirken generes. Brønderslev Kommune har lavet en visualisering, men den mener beboerne ikke er korrekt. De mener, at kirken er langt mere synlig end redegjort for i miljøvurderingen. Naboerne mener, at placeringen er helt forkert. Foruden at en senere udvidelse ikke er mulig, ligeledes frygter naboerne for støj. Det er Aalborg Stiftsøvrighed, der har ønsket en visualisering. Brønderslev Kommune indrømmer at have begået en fejl, ved i første omgang ikke at inddrage Aalborg Stiftsøvrighed i sagen. Visualiseringen viser, at indsigten til Hellevad Kirke vil blive reduceret. Fotoserien viser, at kirken ikke bliver så synlig med byggeriet.