Stop for "uheld"

Limfjordsrådet har henvendt sig til Folketingets Miljøudvalg med helt nye tal der viser, at der næsten på ugebasis opstår uheld, hvor gylleudslip truer med at forurene nærmiljøet.

Mange af uheldene skyldes menneskelige fejl, men det er under alle omstændigheder katastrofalt, at store mængder af gylle slipper ud i vandmiljøet, hvormed fjorde og åer forurenes. Fisk og andet liv dør, når vandmiljøet bliver overbelastet med næringsstoffer. Samtidig med at miljø og dyreliv trues af gylleudslip, trues også den flotte indsats som mange landmænd, kommuner, miljøcentre og miljøorganisationer igennem de seneste mange år har ydet for at sikre, at vi bevarer en rig fauna i den danske natur. Folketinget har igennem den seneste årrække vedtaget en stribe vidtgående bevillinger i 100 millioner kroners klassen i forbindelse med vand- og naturplanerne. Disse investeringer risikerer at være spildte, hvis ikke vi finder en løsning på de hyppige gylleuheld. Regeringens initiativer for at imødekomme problemstillingen, er desværre ikke tilstrækkelige. Der er meget der kan gøres. Konkret foreslår Socialdemokraterne følgende, for at dæmme op for forureningen: * Tekniske løsninger. Ved at indbygge opsamlingsbassiner ved hver enkelt gylletank, sikrer vi, at der er en ekstra sikkerhed for, at gyllen bliver opsamlet, hvis uheldet er ude. Rent teknisk kan anlægget af et sådan opsamlingsbassin løses ved den jord, der graves væk under anlæggelse af nye gylletanke, placeres der hvor gyllen vil løbe hen, skulle der ske et uheld med tanken. På den måde dannes et naturligt opsamlingssted. Samtidig er det en let og billig løsning, der f.eks. kan indføres i forbindelse med anlæg af nye gylletanke. * Effektiv oprydning. Vi ønsker at indføre effektfulde beredskaber, der omgående kan træde i kræft, når først udslippet er sket. Ved at indføre hurtige og fleksible oprydningsforanstaltninger, sikrer vi, at en hurtig oprydning kan mindske de skadesvirkninger, der opstår ved et gylleudslip. * Økonomiske initiativer. Vi vil tage de nødvendige skridt til, at den, der forvolder uheldet, også er erstatningspligtig. Det bør have økonomisk mærkbare konsekvenser for skadegøreren ikke at drage den påkrævede omhu for vores fælles natur. Derfor ønsker Socialdemokraterne at udvide landmandens økonomiske ansvar fra at gælde oprensning af nærmiljøet som reglerne er i dag til også at omfatte oprensning af fjernmiljøet. Samtidig ønsker vi at sikre, at der ikke spekuleres i uheld med gylleudslip, for økonomisk vindings skyld, ved at indføre bødestraf for gylleforurening. For mange vil det sikkert lyde helt absurd at gøre sig sådanne tanker og forbehold, men for at sikre naturen og miljøet, er intet for vidtgående. Det er af største vigtighed, at vi sætter ind overfor udslip af gylle, der truer med at ødelægge miljøet. Socialdemokraterne har sat sig i spidsen for en fornyet indsats, der skal bane vejen for, at vi en gang for alle markant får nedbragt antallet af hændelige uheld med gylleudslip. Vi glæder os til at høre, hvilke andre partier der ønsker at være med hertil.