Stop fusionsprocessen

Læserbrev fra Peter Laigaard, Liberal Alliance

Liberal Alliance stiller forslag om at stille fusionsprocessen i bero. På torsdagens byrådsmøde vil Liberal Alliance stille forslag om at stille fusionsprocessen mellem Fladstrand og Abildgård i bero indtil videre. Da vi i budgetejerkredsen vedtog at fusionere de to skoler var det med det klare udgangspunkt, at skolerne uden nye investeringer i bygningsmasse, indenfor en overskuelig fremtid fysisk kunne være på en skole. Igen stod alene en nærmere undersøgelse af hvilke af de to skoler, Abildgård eller Fladstrand, der fysisk skulle være den fortsættende. Liberal Alliance bakker op om det forventede principielle beslutning om, at Fladstrand skal være den fortsættende skole. En beslutning, der er vigtig set i lyset af evt. fremtidige investeringer. Ud fra de fremlagte tal og prognoser der på nuværende tidspunkt er forelagt, er der så længe øjet rækker ikke udsigt til at eleverne kan være på en skole uden betydelige nye investeringer, som vi i Liberal Alliance i en situation med dårlig økonomi, ikke kan bakke op om. Samtidig hermed ser det ikke ud til at sammenlægningen vil medføre nævneværdige besparelser i relation til færre klasser. Hele skolestrukturdebatten har været båret af ønsket om at alene optimere klassekvotienterne i byskolerne i Frederikshavn og Skagen. Efter at have nærstuderet tallene for klassekvotienter er det vores opfattelse at de mindre besparelser man evt. ville kunne opnår ikke står mål med de betydelige gener skolebørnene og forældrene får som følge af hundredvis af børn, hvor af de mindste bestemt ikke kan regnes som trafiksikre, nu dagligt skal skifte skole ved den vandrette model som er forslaget. Som konsekvens heraf fortsætter de to skoler efter den lodrette model. Samtidig bliver der tid til at kigge på tallene igen. Der hersker stor usikkerhed ikke bare omkring besparelserne/behov for nyinvesteringer men også omkring prognoserne for elevtal. Tal der måske endda yderligere bliver forstærket når den nye byskole står klar. Med hensyn til de faglige og pædagogiske begrundelser for at gennemføre den vandrette model har Danmarks lærerforening udtalt at det på ingen måde er forskningsmæssigt belæg for at sige det gavner noget. Tværtimod udtaler Danmarks lærerforening, at det er bedst eleverne er samlet på en skole gennem hele forløbet. Med Liberal Alliances forslag sikrer man således børnene på både Abildgård og Fladstrand de bedste vilkår iflg. Eksperten fra Danmarks lærerforening. Alt taler derfor at bibeholde den nuværende struktur indtil videre med alle de usikkerheder som foreligger på nuværende tidspunkt. I Liberal Alliance har vi tillid til at ledelsen for den nye skole vil håndtere de nødvendige udfordringer bl.a. med. at sikre eleverne tilvalgsmulighederne igennem en professionel planlægning. Peter Laigaard: "Det er mit indtryk efter politiske sonderinger, at synspunktet om at stille fusionsprocessen i bero indtil videre nyder stor opbakning i byrådet. Torsdagens møde vil vise om dette synspunkt kan nyde tilstrækkelig opbakning til at blive vedtaget.". "I budgetejerkredsen er vi således allerede nu indkaldt til møde omkring yderligere trafiksikring som følge af beslutningen om den vandrette model. Beløb i størrelsesorden 3 mio. kr. er her nævnt. Som et økonomisk ansvarlig parti ser vi gerne denne beslutning ikke bliver nødvendig, da besparelserne i givet fald skal findes andet steds.