Stor interesse for Alstrup Krat

Et halvt hundrede til møde om fredningsforslag

Fred­nings­næv­net har holdt det før­ste of­fent­li­ge møde om for­sla­get til fred­ning af Al­strup Krat. foto: micha­el Koch

Fred­nings­næv­net har holdt det før­ste of­fent­li­ge møde om for­sla­get til fred­ning af Al­strup Krat. foto: micha­el Koch

MARIAGER:Byrådssalen dannede med stor tilslutning ramme om første offentlige møde i fredningssagen om Alstrup Krat. Danmarks Naturfredningsforening (DN) står bag forslaget, der skal frede 118 hektar skov, krat og eng med mange kulturhistoriske værdier. Per Holkmann Olsen, formand for Fredningsnævnet i Århus Amt, bød velkommen og et navneopråb viste, at næsten alle berørte lodsejere var til stede. Desuden deltog alle involverede nævn, foreninger og styrelser. Jørgen Hansen fra DN gennemgik fredningsforslaget punkt for punkt. Han gjorde opmærksom på, at fredningssagen ikke er startet på grund af akutte trusler for området, men alene for at sikre stedet for fremtiden både plan-, driftsmæssig og på anden vis. Han erkendte, at det i fredningsforslaget ikke tydeligt nok fremgik, hvorfor grænserne for fredningen er lavet, som de er. DN finder det dog meget vigtigt også at medtage og beskytte de landskab- og naturmiljøer, der var en naturlig del af kulturen i Alstrup Krat, herunder blandt andet engarealerne ved Maren Mølle Bæk. Han medgav også en lodsejer, at det måske ikke var helt berettiget, at medtage hans baghave. En del lodsejerne var usikre på, hvad fredningen reelt vil betyde for brugsretten, andre var bekymrede over, hvad det kom til at betyde økonomisk. Drastisk Ole Hjejle fra Skov- og naturstyrelsen efterlyste en forklaring på, hvorfor grænserne i fredningsforslaget var lavet, som de er. Han mente også at en ændring af beplantning fra nåletræer til løvtræer i hele området, måske var for drastisk, men påpegede, at man efter orkanen sidste år klart kunne se, hvad et stormfald af nåletræer kan betyde for ødelæggelse af eventuelle fortidsminder i jorden. Per Holkmann Olsen sagde, at Fredningsnævnet nu ville gå tilbage, se på forslaget igen og medtage nogle af de nye ændringsforslag. Senere ville nævnet indkalde til nyt offentligt møde om sagen. Budget: 2,5 mio. kr. Hvis Alstrup Krat fredes, har lodsejerne krav på erstatning, fordi der lægges begrænsninger i deres brug af deres ejendom. Århus Amt har lavet et budget, der viser, at en fredning af alle 118 hektar kan løbe op i 2,5 millioner kroner. Mødet sluttede med en rundvisning i Alstrup Krat med hovedvægten lagt på randområderne i fredningsforslaget.