Stor stigning af fejl og mangler i byggeriet

Efter en lang og velfortjent ferie – efter min egen mening – er jeg tilbage med brevkassen, hvor I læsere kan stille spørgsmål inden for byggeri, ja, om alt, der drejer sig om forholdet mellem håndværkere og bygherre. Jeg vil starte med at kommentere en undersøgelse, der er udført af Byggeriets Evalueringscenter og blev offentliggjort i juni 2007. Undersøgelsen viser det, vi som byggesagkyndige oplever hver dag, nemlig at der er en meget stor stigning i fejl og mangler i det færdige byggeri. Undersøgelsen, der dækker årene fra 2004 til 2006, hvor der er undersøgt byggerier for en samlet værdi på kr. 4,3 milliarder, viser, at fra 2004 til 2006 er antal af fejl og mangler ca. firedoblet. Undersøgelsen giver samtidigt et bud på hvad det er, der er årsag til de mange fejl og mangler. En af de væsentligste årsager anføres at være sjusk og manglende kompetencer hos håndværkerne. En anden væsentlig årsag er manglende eller for dårlig planlægning, herunder en mangelfuld projektering. Udførelsesfasen rummer ligeledes en del muligheder for, at det kan gå galt: manglende eller dårlig ledelse af byggeriet, en presset tidsplan, dårligt vejrlig og sidst, men ikke mindst, forsinkede eller defekte materialer. Byggeriets Evalueringscenter har interviewet såvel bygherrer som entreprenører for at få afklaret årsagerne til fejl og mangler. Der er selvfølgelig sammenfaldende årsagsforklaringer, men en væsentlig årsag, som kun entreprenørerne anfører, er manglende eller for dårlig kommunikation mellem de implicerede parter. Dette kan være et udtryk for, at det ikke altid er muligt for entreprenørerne at få de nødvendige oplysninger i tide, hvilket selvfølgelig ikke fordrer, at der bliver udført et stykke kvalitetsarbejde. Bygherrerne anfører, at de fleste fejl og mangler sker i udførelsesfasen. Dette er forståeligt, da det er her, fejlene opdages. Men det får mig til at sætte fokus på, at det ofte er stramme tidsplaner og en presset økonomi, der trykker entreprenørerne, uden at bygherren er klar over, at det er en stor årsag til de problemer, der opstår. For at lære noget af undersøgelsen bør vi se fremad, se på hvordan gør vi så for at undgå, at der fortsat er mange fejl og mangler i byggeriet? For det første skal bygherren på et tidligt tidspunkt gøre sig klart, hvilket byggeri han vil have, og hvordan han vil organisere byggeriet. Det er dog sjældent, at en bygherre, der ikke har erfaring med byggeri, kan stå for det hele selv og samtidig få det resultat, han ønskede fra starten. Det kan derfor anbefales, at man allerede i den indledende fase tager professionelle med på råd og lader dem have overblikket over det samlede byggeri, eller i hvert fald har et samarbejde, hvor man er sikker på, at man har professionel rådgivning til de mere problematiske faser. Bygherren skal i sit planlægningsarbejde være mere realistisk i forhold til tid og økonomi. Det giver kun problemer, såfremt man presser f.eks. tidsplanen: Hastværk er nu engang lastværk. Samtidig er det ikke en god idé kun at vælge løsninger og entreprenører udfra et økonomisk udgangspunkt. Der er alt for mange eksempler på at en billig entreprenør er blevet en dyr fornøjelse for bygherren. Det er ligeså vigtigt for byggeriets planlægning og udførelse, at bygherren vælger den rette entrepriseform. Ved valget af entrepriseformen skal der tages hensyn til typen og størrelsen af byggeriet. Det kan være svært at styre et projekt, der er udbudt i fagentrepriser, med mange forskellige håndværksmestre, det stiller store krav til kommunikation i udførelsen. Hvorimod et projekt udbudt i hovedentreprise er mere enkelt for bygherren, da der så kun er en entreprenør der skal kommunikeres med. Under alle omstændigheder kan det anbefales ikke sagkyndige inden for byggeri at tilknytte sig en byggesagkyndig til at rådgive sig igennem hele byggeriet. For entreprenørerne er der mange udfordringer for at nedbringe antallet af fejl og mangler. En grundlæggende fejl, rigtig mange entreprenører gør, er, at de laver mangelfulde aftaler. En dårlig aftale er kilde til mange misforståelser og skuffede forventninger, alt sammen noget, der næsten altid resulterer i en utilfreds kunde. En aftale bør altid være skriftlig og skal indeholde alle de detaljer, der er nødvendige for, at kunden ved, hvad han vil have og entreprenøren herefter ved præcis, hvad der skal laves. Eksempelvis nytter det ikke noget at skrive ”der opsættes tagrender”. Entreprenøren sætter så en tagrende op af plastic, mens kunden forventede, at tagrenden var af kobber. Et banalt eksempel fra det ”virkelige liv”. Kommunikation er en anden del, som entreprenørerne skal arbejde med. Når der sker nødvendige ændringer i det aftalte, det være sig tid, løsning eller andet, er det vigtigt at få det fortalt til kunden, så kunden kan være med til at foretage de valg, der altid er ved en ændring. Det giver en meget bedre forståelse parterne imellem. Der er selvfølgelig mange flere forhold, man både som bygherre og entreprenører skal være bedre til, men såfremt man højner kommunikationen og planlægningen, vil der efter min mening kunne undgås rigtig mange fejl og mangler og ikke mindst mange ærgrelser for både bygherrer og entreprenører. Jeg vil gerne opfordre bygherrer og entreprenører til at skrive til mig med jeres erfaringer og kommentarer, f.eks. jeres eksempler på byggeri, der gik helt galt, eller erfaringer med byggeri, som blev fuldført helt efter planen, og hvorfor. Alle spørgsmål inden,for byggeri er velkomne, så skriv enten direkte til Nordjyske eller send mig en mail. Alle spørgsmål besvares, enten - i byggebrevkassen, eller direkte, hvis du ønsker det. Poul Erik Marcussen pe@pe-marcussen.dk