Lokalpolitik

Stort stuehus med tårn en sag for amtet

Projekteret nybyggeri ved Thostrup Hovgaard er 11 meter over terræn

Sådan kan det nye stuehus ved Thostrup Hovgaard komme til at se ud.

Sådan kan det nye stuehus ved Thostrup Hovgaard komme til at se ud.

HOBRO:Direktør Svend Møller Hansens ønske om at bygge et nyt, højt stuehus ved Thostrup Hovgaard bliver nu forelagt politikerne i Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø. Sagen kommer formentlig på dagsorden for det møde, udvalget holder tirsdag 27. juni. Pragtvillaen ved Thostrup Hovgaard skal erstatte det oprindelige stuehus, som Svend Møller Hansen ønsker at rive ned. Hobro Kommunes tekniske udvalg har set med velvilje på ansøgningen om at opføre nyt stuehus, og har givet den nødvendige landzonetilladelse. Men amtets forvaltning har udtalt bekymring for højden på byggeriet, og har gjort indsigelse rent administrativt. Derfor forelægges Hobro Kommunes landzonetilladelse nu amtspolitikerne. De skal drøfte, hvorvidt byggeriet af det nye stuehus harmonerer med regionplanen - herunder, om det passer ind i landskabet ved Onsild Ådal og Fyrkat. Amtets forvaltning har i sine indvendinger nævnt, at det ansøgte byggeri med sin højde og udformning er ”særegent og ikke egnskarakteristisk”. Og at bygningen med den ansøgte placering er ”uden tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer, da der går en vejforbindelse mellem de nuværende bygninger og det ansøgte”. Ingen betænkeligheder I teknisk udvalg i Hobro Kommune har man overhovedet ingen betænkeligheder ved byggeriet. Formand Preben Christensen (S) siger at, at udvalget er af den holdning, at det ikke kan genere på nogen måde. Han fremhæver også, at det vil komme til at ligge ret tæt ved den nuværende beboelse, nemlig kun 20 meter derfra. Det nye stuehus ved Thostrup Hovgaard skal opføres med en højde på 11 meter over terræn med et tårn, der er cirka 17 meter over terræn. I følge BR-98 (bygningsreglementet for småhuse) må bebyggelse ikke opføres i mere end to etager med en højde, der ikke overstiger 8,5 meter, oplyser teknisk forvaltning i Hobro Kommune. Der kan gives dispensation fra reglerne i bygningsreglementet, men politikerne i Hobro Kommunes tekniske udvalg tager først stilling til den del af sagen, når de har set et endeligt projekt for nybyggeriet ved Thostrup Hovgaard.