Strammere krav trods renere fjord

Selv om der på nogle områder er sket markante forbedringer af vandmiljøet i Limfjorden, så lægger NordjyllandsAmt alligevel op til en stramning af kravene til landsbruget.

Landbrug, der ønsker at udvide husdyrholdet, skal igennem en såkaldt VVM-redegørelse, der beskriver virkningen på miljøet med hensyn til bl.a. fosfor- og kvælstof-udledning.
ARKIVFOTO: BENT JAKOBSEN

Landbrug, der ønsker at udvide husdyrholdet, skal igennem en såkaldt VVM-redegørelse, der beskriver virkningen på miljøet med hensyn til bl.a. fosfor- og kvælstof-udledning. ARKIVFOTO: BENT JAKOBSEN

En ændring vil betyde, at der i flere tilfælde end nu skal laves vurderinger af, hvordan en udvidelse vil indvirke på miljøet. Det har været et stort fremskridt for Limfjords-miljøet, at målsætningen for, hvor meget fosfor der må udledes, nu er opfyldt. Resultatet kommer efter, at der over en årrække til stadighed er sket forbedringer. Efter at udledningen af fosfor toppede for snart 25 år siden med en årlig udledning på over 200 tons, er der over en årrække sket et jævnt fald. Bekymring Men nu er amtets forvaltning bekymret for, at overgødskning med fosfor på landbrugsjord i Limfjordens opland skal føre til en øget belastning. Derfor lægger amtet op til, at der i sager om landbrugsudvidelser skal laves en vurdering af indvirkningen på miljøet - en VVM- redegørelse - hvis udvidelsen giver en forøgelse af fosforoverskuddet. Endnu har amtets udvalg for teknik og miljø ikke taget stilling til spørgsmålet. Foreløbig er der sket en udsættelse, fordi man vil forsøge at nå til enighed med ViborgAmt om fælles regler for Limfjordens opland. Det kan dog blive svært, idet Viborg Amt allerede har lempeligere regler end Nordjyllands Amt på den måde, at en forøgelse af fosfortilførslen først er væsentlig, når den årligt er på over 200 kg. På det seneste har mer- belastning med fosfor kun indgået i amtets vurderinger, når der var tale om mink- eller fjerkræproduktion. Forsigtighed - Når vi overvejer en ændring, så der skal laves VVM-redegørelse, hvis der sker en forøgelse af fosforoverskuddet, så er det af forsigtighedsgrunde. På et tidspunkt kan vi risikere, at selv en lille forøgelse af belastningen har en uheldig indvirkning på miljøet. Og vedrørende udledningen af kvælstof har vi fået et kraftigt vink fra Naturklagenævnet om, at det, vi lavede, ikke var godt nok. Det vil vi gerne tage højde for, så vi ikke igen bliver underkendt af Naturklagenævnet, siger den fungerende formand for amtets udvalg for teknik og miljø, Henrik Ringbæk Madsen (S). For kort tid siden fik amtet 18 sager retur fra Naturklagenævnet. Det var sager om landbrugsudvidelser i Limfjordens opland. Her forlanger Naturklagenævnet en nøjere vurdering af, hvordan kvælstof-udledningen påvirker Limfjorden. Amtets forvaltning har gjort opmærksom på, at der i givet fald vil være tale om en forebyggende foranstaltning for at undgå, at fosfortilførslen til fjorden stiger i fremtiden. Kommer der først et øget fosfortab fra landbruget, vil det tage en del år, før der igen kan ske en reduktion. Det skyldes, at grundvandets transport af fosfor fra landbrugsarealerne giver en tidsmæssig forsinkelse.