Aalborg

Street­ra­ce på fly­ve­sta­tio­nen

Et af for­må­le­ne med lør­da­gens løb er at vise, at man sag­tens kan ar­ran­ge­re lov­ligt street­ra­ce i Nord­jyl­land.arkivfoto: MICHAEL BYGBALLE

Et af for­må­le­ne med lør­da­gens løb er at vise, at man sag­tens kan ar­ran­ge­re lov­ligt street­ra­ce i Nord­jyl­land.arkivfoto: MICHAEL BYGBALLE

AAL­BORG:Ef­ter to et halvt års kamp for et lov­ligt streetracearrangement, har den nord­jyske for­en­ing Streetracing.dk en­de­lig fået grønt lys for det før­ste lov­li­ge ar­ran­ge­ment i Aal­borg Kom­mu­ne. - Det be­ty­der alt, at vi har fået lov til at køre den ene gang, si­ger ar­ran­ge­ments­an­svar­lig og næst­for­mand for fo­re­nin­gen, Hen­rik Hart­vig-Sø­ren­sen. Aal­borg Po­li­ti og Nord­jyl­land Amt har god­kendt ar­ran­ge­men­tet, der fin­der sted i mor­gen på en gam­mel rul­le­bane på Fly­ve­sta­tion Aal­borg. Hen­rik Hart­vig-Sø­ren­sen tror, at gen­nem­brud­det for fo­re­nin­gen kan få stor be­tyd­ning for spor­ten. - Det, som det for­hå­bent­ligt kom­mer til at be­ty­de er, at vi kan be­vi­se over­for be­slut­nings­ta­ge­re og po­li­ti­ke­re, at vi kan hånd­te­re det, og at det er en se­ri­øs sport, der er kom­met for at bli­ve. Det er dyrt at af­vik­le et pub­li­kums­løb, der­for er der tale om et luk­ket løb for med­lem­mer. Der sæl­ges dog en­dags med­lem­ska­ber, men der er mak­si­malt plads til 150. Fo­re­nin­gen har som nævnt væ­ret igen­nem en lang­va­rig pro­ces for at få til­la­del­sen, men un­der­vejs har man også ar­ran­ge­ret lov­ligt street­ra­ce i Ran­ders og fået er­fa­rin­ger med ar­ran­ge­re løb. Et af for­må­le­ne med lør­da­gens løb er at vise, at man sag­tens kan ar­ran­ge­re lov­ligt street­ra­ce i Nord­jyl­land. Hen­rik Hart­vig-Sø­ren­sen me­ner også, at street­ra­ce-spor­ten kan være med til at fore­byg­ge nog­le af de tra­gi­ske ulyk­ker med unge tra­fi­kan­ter bag rat­tet som der har væ­ret en del af i den før­ste del af året. Hen­rik Hart­vig-Sø­ren­sen me­ner, at det lov­li­ge race be­ty­der, ar fle­re unge vil hol­de fo­den fra spee­de­ren, når det gæl­der de ulov­li­ge ar­ran­ge­men­ter. - Kan vi bare und­gå en af de her ulyk­ker, så har vi nået må­let. Men helt at stop­pe det ulov­li­ge street­ra­ce, det kan man ikke, me­ner han. - Nej, det gør det ikke, der vil være en rest­grup­pe, der vil sy­nes, at det er sjovt at bli­ve jag­tet af po­li­ti­et.