Hals

Stri­be­vis af rådhuse dumper i arbejdsmiljø

As­best drys­ser ned fra lof­tet. Træk fra utæt­te vin­du­er. Dår­lig venti­la­tion. Og so­len ban­ker ind gen­nem ru­der­ne, hvor pa­pi­rer lig­ger spredt ud over kon­to­ret. Råd­hu­se­ne i Hals, Hjør­ring, Fre­de­riks­havn, Sæby og Dron­ning­lund kom­mu­ner er dum­pet i di­sci­pli­nen ar­bejds­mil­jø.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sik­ker­heds­le­der Svend Jacobsen, Hjør­ring Kom­mu­ne: - Den sure smi­ley gjor­de os op­mærk­som på nog­le ting, vi ikke selv hav­de blik for. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Både in­de-kli­ma­et og byg­nin­ger­ne var i så dår­lig stand ved Ar­bejds­til­sy­nets (AT) se­nes­te be­søg, at kon­su­len­ter­ne vend­te mun­den ned­ad på de­res smi­leys. Og det selv om råd­hu­se­ne bur­de være klas­sens duks på ar­bejds­mil­jø-om­rå­det, for­tæl­ler til­syns­fø­ren­de Ru­bi­na Campara fra det nord­jyske Til­syns­cen­ter 4: - Råd­hu­se­ne er of­fent­li­ge virk­som­he­der og ken­der lov­giv­nin­gen bed­re end an­dre. Man­ge har også et tæt sam­ar­bej­de med be­drifts­sund­heds­tje­nes­ter­ne. Så man kun­ne for­ven­te, at de op­fyl­der lo­ven. Asbest dryssede ned As­best kun­ne fal­de ned fra lof­tet, pa­pi­rer lå ro­det om­kring på et kon­tor, og mang­le­de lis­ter over far­li­ge ren­-gø­rings­mid­ler før­te til en sur, rød smi­ley til råd­hu­set i Hjør­ring: - Det gjor­de os op­mærk­som­me på nog­le ting, vi ikke selv hav­de blik for. Så nu er vi ved at skif­te alle loftslamperne ud, hvor­fra as­be­sten kun­ne drys­se ned, si­ger sik­ker­heds­le­der Svend Jacobsen fra Hjør­ring Kom­mu­ne. For­hø­jet blod­tryk, kon­cent­ra­tions­be­svær og smerter i skul­dre og nak­ke kan være re­sul­ta­tet af skif­ten­de tem­pe­ra­tu­rer på fle­re nord­jyske råd­hu­se, der iføl­ge Ru­bi­na Campara godt kun­ne træn­ge til en kær­lig hånd: - Man­ge nord­jyske råd-­hu­se er byg­get tid­ligt i 70’erne. Og nog­le er end­da af ældre dato. Ikke vågne nok Også råd­hu­set i Hals Kom­mu­ne fik til­sy­net til at ven­de smi­ley-mun­den ned­ad. Her var der træk fra vin­du­er, et ro­det kon­tor og skif­ten­de tem­pe­ra­tur på to kon­to­rer, for­di so­len ban­ke­de ind gen­nem vin­du­er­ne. Og kan­ti­nens køk­ken hav­de pro­ble­mer med ven­ti­la­tio­nen, for­tæl­ler kom­mu­nens ar­bejds­mil­jø­kon­su­lent Jea­nett Chris­to­pher­sen: - Nog­le af på­bud­de­ne er helt på de­res plads, og vi har bare ikke væ­ret våg­ne nok. Men til­sy­nets sam­le­de vur­-de­ring fin­der vi er for vold­som i be­tragt­ning af hvor små for­se­el­ser­ne er. Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har af­sat 22,6 mil­li­oner til re­no­va­tion og for­bed­ring af in­de­kli­ma­et, ef­ter at AT også her fandt pro­ble­mer med træk, kul­de og var­me - og der­for en rød smi­ley. Både råd­hu­se­ne i Sæby og Dron­nin­ge­lund Kom­mu­ner slap bil­li­ge­re fra til­sy­nets be­søg - og fik gule, mel­lem­for­nø­je­de smi­leys.