Lokalpolitik

Strid om fjord i Miljøklagenævnet HUSDYRSAG: Landmænd frygter stop for husdyrudvidelser

Borgmester H.C. Maarup savner klare retningslinier for udledningen af kvælstof til miljøfølsomme områder som Mariager Fjord.
foto: Grete Dahl

Borgmester H.C. Maarup savner klare retningslinier for udledningen af kvælstof til miljøfølsomme områder som Mariager Fjord. foto: Grete Dahl

MARIAGERFJORD:Hobro-Aalborg Landboforening indklager nu Mariagerfjord Kommune for Miljøklagenævnet i striden om tilladelser til at udvide husdyrbesætninger. Men det byder borgmester Hans Christian Maarup (S) velkommen. Kommunalpolitikerne savner nemlig klare retningslinjer fra Miljøministeriet for, hvor skrappe de skal være over for kvælstofudledning til så miljøfølsomme områder som Mariager Fjord, siger han. Den lokale Landboforening mener, at omkring 400 landmænd omkring Mariager Fjord står over for et totalstop for at udvide deres besætninger i konsekvens af en byrådsbeslutning forleden om en konkret ansøgning fra en landmand. Afgørelsen indebærer, at landmænd skal begrænse deres årlige udledning af nitrat til godt 12 kilo per hektar for at skåne fjorden mod dens årelange lidelse af iltsvind, bundvendinger og fiskedød. - Men det er så skrapt et krav, at ingen almindelig landbrugsbedrift kan leve op til det, siger den nordjyske landboforenings direktør, Niels F. Mikkelsen. - Det svarer nærmest til, at landmændene skal udlægge jorderne til brakmark med en ko, der kun går der i fjorten dage om året, siger Niels F. Mikkelsen. Den pågældende landmand opererede med en udledning af 17,5 kilo nitrat, og det er inden for rammerne af husdyrlovens krav til såkaldte generelle tilladelser. Men et byrådsflertal uden om den borgerlige blok fandt grund til at påberåbe sig lovens mulighed for særlige bestemmelser, når det gælder miljøfølsomme områder som Mariager Fjord. De 12 kilo nitrat har længe været både Danmarks Miljøundersøgelsers og det tidligere Nordjyllands amts anbefaling som et gennemsnitligt loft omkring fjorden. Fjorden vejer tungest - Vi er i det dilemma, at vi skal afveje hensynet til landbrugets rentabilitet og hensynet til miljøet. Og her vejer fjordens balance tungest, siger borgmesteren. Landboforeningen mener, at afgørelsen strider imod loven ud fra den betragtning, at der er tale om et totalstop for udvidelser. Men det bestrider borgmesteren. - Det vil blive vurderet individuelt, om landmænd har mulighed for og lover at begrænse kvælstofudledningen ekstraordinært med efterafgrøder eller at sprede gylle ud på et større markareal, siger han. Den ydre del af Mariager Fjord er udpeget som et EU-beskyttelsesområde, og både EU og den danske stat er på vej med forventeligt skrappere udledningskrav end i dag, der står til at blive udmøntet i en ny vandmiljøplan med virkning fra 2015. Hans Christian Maarup siger, at det anbringer lokalpolitikerne i en klemme, fordi reglerne i dag er for uklare for, hvordan de skal tage højde for de kommende stramninger. - Vores rådgivere siger, at hvis vi er eftergivende i dag, så kommer vi til at hente det hele ind igen senere. Jeg synes, det er godt, at sagen ankes, for vi savner nogle klare regler for, hvad der er vores opgave og pligt som byråd, siger borgmesteren. Landboforeningen sender klagen til Miljøklagenævnet efter nytår, ligesom sagen også bliver taget op med miljøminister Troels Lund Poulsen (V), når han besøger landbofolk i Himmerland først i det nye år, oplyser Niels F. Mikkelsen. Landboforeningen og den borgerlige fløj i byrådet fremfører, at stop for udvidelser også sætter stop for de miljøforbedringer i de enkelte bedrifter, der - siger direktøren - altid går hånd i hånd med hinanden, for eksempel ved at landmændene investerer i gyllesepareringsanlæg og sætter ind mod udslip af ammoniakdampe. Hertil siger borgmesteren: - Det kan landmændene godt have ret i. Dén pointe kan jeg ikke afvise, og det er ærgerligt./ritzau/