Trafikpolitik

Strid om stier i fem år

Grundejere sætter trafiksikkerheden meget højt

Kommunen skal vedligeholde hovedstien. Arkivfoto: Bente Poder

Kommunen skal vedligeholde hovedstien. Arkivfoto: Bente Poder

I fem år har beboere i området omkring Ravnsøparken og Mossøparken i Brønderslevs sydby ventet på en løsning omkring stier i området. Da borgerne i området købte grundene af kommunen, var lokalplanen en del af kommunens udbudsmaterialet, og køberne kunne derfor danne sig et billede af, hvordan området ville tage sig ud, når det var bebygget. I lokalplanen var der foreskrevet, hvilke stier der skulle asfalteres og hvilke stier kommunen skullet vedligeholde. Nu fem år senere er der stadig ikke fundet en løsning, ingen stier er asfalteret og kommunen har ikke foretaget nogen vedligeholdelse af de stiforbindelser der ligger under deres vedligeholdelsespligt. Grundejerforeningen finder dette meget utilfredsstillende. I den oprindelige lokalplan hed det, at den nord-syd gående sti i området skulle asfalteres, hvilket kommunen har nægtet. Grundejerforeningen har derfor indgivet klage til naturklagenævnet som har givet grundejerforeningen medhold i dette punkt. Naturklagenævnet har derfor givet Brønderslev Kommune påbud om, at bringe forholdene i orden. Lovgivningen giver kommunen mulighed for at bringe forholdene i orden, enten ved at asfaltere stien som kommune selv har skrevet i lokalplanen, eller ved at ændre lokalplanen. Kommunen vælger at lovliggøre forholdene ved at lave en ny lokalplan, frem for at asfaltere stien som oprindelig foreskrevet. Jeg finder det meget umoralsk, at kommunen ikke lever op til deres "eget udbudsmateriale". Kommunen har indrømmet en fejl, og naturklagenævnet har givet os medhold i dette punkt, udtaler formand for ejerforeningen Jes Møller Christensen. - Jeg finder det stærkt kritisabelt, at kommunen kan komme ud af deres oprindelige forpligtelse ved at ændre en lokalplan. - Vi oplever, at der er sket en markant stigning af gående og cyklister på Engparken, Hedeparken, Ravnsøparken og Mossøparken, idet borgerne vest fra området, dvs. borgerne i ejerlauget Kornumgaard, herunder I.P. Hartmanns Kvarter, Niels W. Gades kvart m.fl. benytter villavejene for at komme til bycentrum. Vi har talt med flere borgere fra disse veje, fortæller Jes Møller Christensen. Borgerne fortæller, at de bruger villavejene fordi de føler sig utrygge ved at cykle på Kornumgårdsvej og Døvlingvej og fordi, at stien mellem Kornumgårdsvej og Døvlingvej på nuværende tidspunkt er i så ringe stand, at den reelt ikke kan bruges. De har medført, at ejerlauget for Ravnsøparken og Mossøparken m.fl. sammen med Ejerlauget Kornumgård som i alt repræsenterer mere end 150 husstande har sendt en samlet indsigelse til kommunen, idet det er vores overbevisning af den nye lokalplan ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til trafiksikkerheden i området. - Vi er kommet med et helt konkret forslag, som vil øge trafiksikkerheden, hvilket jo også er lokalplanens formål. Vi har konkret foreslået at stien mellem Døvlingvej og Kornumgårdsvej asfalteres, og at der på Døvlingvej laves en cykelsti ned mod Vestergade således at den rammer den eksisterende "skolesti"/cykelsti. - Vi får derved ledt cyklisterne væk fra Kornumgårdsvej og ind på Døvlingvej og ned på den eksisterende cykelsti som forbinder Brønderslev Vest med byen og ikke mindst Søndergades skole. Kommunen har på nuværende tidspunkt afvist dette, og henviser til at der i forvejen er cykelsti fra området og til Vestergade. - Dette er kun delvis korrekt, udtaler Jes Møller Christensen. Den såkaldte sti fra området (bag Skovparken, Løvparken, Teglsøparken og Søparken) er ikke oplyst og det sidste stykke mod Vestergade er kun en smal markvej med dybe grøfter i rabatten, og ingen vil lade deres børn køre på denne sti en mørk morgen. På baggrund af indsigelsen blev bestyrelserne i ejerforeningen inviteret til møde med Brønderslev Kommunes Miljø- og Teknikudvalg i forbindelse med, at politikerne i udvalget skulle behandle lokalplanforslaget for området. - Vi har efter mødet fået oplyst, at kommunen fortsat ønsker at ændre lokalplanen og dermed ikke ønsker at asfaltere den nord-syd gående sti i området, hvilket jeg mener er meget umoralsk, når vi har købt vores grunde på dette grundlag. - Kommunen har ligeledes orienteret os om, stien mellem Kornumgårdsvej og Døvlingvej vil blive indstillet som hovedsti til byrådet, og at den herefter belægges med grus og at vedligeholdelsen overgår til Brønderslev Kommune. Det er naturligvis positivt at dette sker nu, men det er fortsat med stor undren, at den skal indstilles til byrådet når kommune i alt tidligere materiale har anerkendt stien som en hovedsti. - Kommunen har desuden meddelt at der ikke bliver taget stilling til vores forslag omkring forbedring af områdets trafiksikkerhed, hvilke naturligvis ærgrer mig meget, da vi mener at det ville betyde en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden. Kommunen meddeler, at vores forslag vil indgå i den fremtidige prioritering af trafiksikkerheden, men dette kan jo have lange udsigter. - Kommunen lægger endvidere op til, at kommunen skal mødes med bestyrelserne i grundejerforeningerne omkring det fremtidige samarbejde med grundejerforeningerne. Det finder vi meget positivt, udtaler Jes Møller Christensen. Det er positivt, at der nu sker noget i en sag, som desværre har kørt alt for længe. Der er fortsat nogle punkter som vi mener skal præciseres yderligere i den lokalplan som har været i høring. Vi er dog overbevist om, at formalierne falder på plads. Men det ændre ikke ved, at der fortsat er et hængeparti tilbage. Nemlig problematikken omkring trafiksikkerheden, som ikke er løst.