Strukturændring på ældreområdet

Kære Maja Krogh Thomsen.

Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde valgte 25 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer at gå ind for en strukturændring af ældreområdet og viste dermed et klart signal om fælles ansvarlighed for fremtidens ældrepleje i Jammerbugt Kommune. Den nuværende organisering i de syv områder har fungeret i forholdsvis kort tid, men der tegner sig allerede nogle uhensigtsmæssigheder. De enkelte medarbejdergrupper kan ikke udnytte ressourcerne optimalt ved den delvise integrerede pleje, når der er behov for skift mellem plejecentre og udekørende grupper – områderne er små til dette. Derfor er det nødvendigt at se på organiseringen – uanset om der er budgetforhandlinger eller ikke. Vi anerkender de syv områdelederes arbejdsindsats og ledelsesformer, og har ved strukturændringen ikke taget udgangspunkt i deres indsats. Vi har taget udgangspunkt i at se på ældreplejen som en helhed, og hvordan vi kan organisere dette på bedste vis – udfra de erfaringer, vi har fået det første par år i Jammerbugt Kommune med denne struktur. Der bliver fremover færre ledere i øverste niveau, samt at vi har fjernet et ledelsesniveau (voksen- og handicapchefen), så der ikke forekommer unødvendigt lange forretningsgange og risiko for informationstab, hvilket der er oplevet eksempler på. Hvordan det enkelte område kommer til at se ud i fremtiden, bliver op til den enkelte områdeleder at få organiseret. Der gives nemlig frihed til de fire områdeledere om at organisere sig mest hensigtsmæssigt i forhold til at løse de stillede opgaver – en frihed, der via alle medarbejdere og medarbejdergruppers medspil gerne skulle resultere i fremtidige gode og hensigtsmæssige måder at gøre tingene på – og gerne forskelligt fra område til område – hvis det viser sig som resultat. Omkring budgetforliget kan vi kun glæde os over, at der er skaffet mulighed for flere hænder i forhold til rengøringsopgaven ude hos de 1200 borgere, der er visiteret til rengøring. Det betyder, at man fremover kan modtage ca. 1 times rengøring pr. 14. dag – en stigning på 30 procent. Af Helle Bak Andreasen, Henry Kronborg og Sonia Luther Nielsen -medlemmer af sundheds- og socialudvalget for Venstre i Jammerbugt Kommunalbestyrelse