Strukturdebatten er skudt i gang

En ny fordeling af opgaveløsningen kom i fokus på borgermøde

DRONNINGLUND: Debatten om Dronninglund Kommunes rolle i den planlagte kommunalreform er i denne uge for alvor blevet skudt i gang. Det skete tirsdag aften med et borgermøde i filmlokalet på Dronninglund Skole, hvor et halvt hundrede mennesker var mødt opfor at drøfte, hvad fremtiden kan komme til at byde på for Dronninglund Kommune. Borgermødet blev af kommunaldirektør Ove Thomsen indledt med en fyldig orientering om den af regeringen nedsatte strukturkommission og de modeller og anbefalinger, der er at finde i Strukturkommissionens betænkning. Og mens Ove Thomsen i den forbindelse slog fast, at der p.t. er udsigt til en kommunalreform, og at den vil medføre stordriftsfordele, så understregede han også, at det i øjeblikket ikke drejer sig om, hvilke kommuner Dronninglund vil have mest muligt ud af som partmer(e). Inden der kan tages stilling til dét spørgsmål, påpegede kommunaldirektøren, gælder det nemlig om at finde ud af, hvordan opgaverne i det p.t. tre-delte system - stat, amt og kommune - skal fordeles i fremtiden. Og først når dén opgavefordeling er på plads, kan man i kommunerne begynde at vurdere, hvor store disse skal være for at kunne løfte de pågældende opgaver. Mens det derfor nu gælder om at diskutere opgaveløsningen frem for geografien i forbindelse med en kommunalreform, så var det i store træk også dette førstnævnte område, at der blev fokuseret på i tirsdags. Der blev således talt om alt fra uddannelse til anbringelser af børn, og med hensyn til uddannelsesområdet slog byrådsmedlem og sko-levejleder Bendt Danielsen (Borgerlisten) fast, at det er vigtigt at give de unge muligheden for en god uddannelse - ikke mindst set i lyset af, at de store årgange på arbejdsmarkedet snart går på pension, hvilket betyder, at færre skal klare mere på arbejdsmarkedet. Med hensyn til anbringelser af børn og andre specialiserede områder inden for det sociale område var der i øvrigt på borgermødet en udbredt opfattelse af, at disse opgaver håndteres bedst i amtsligt regi, men byrådsmedlem Allan Aagaard (SF) understregede også, at det overordnet set er vigtigt at få etableret en klart gennemskuelig opdeling af opgaverne - så de forskellige instanser ikke skal slås om, hvem der skal betale for de forskellige opgaveløsninger. - Kun på dén måde kommer vi af med de gråzoneområder, vi har i dag, tilføjede SF’eren. På borgermødet blev der derudover sat fokus på emner som sygehusdriften, genoptræning og den mulige etablering af sundhedscentre i kommunerne, ligesom den fremtidige placering af de kommunale forvaltninger var oppe at vende. Det samme var spørgsmålet om, hvorvidt det virkelig er nødvendigt at have et led - amtet - mellem stat og kommune - og den overordnede økonomi hørte også til blandt de emner, der blev drøftet. Sidstnævnte i øvrigt med en konstatering fra både kommunaldirektør Ove Thomsen og borgmester Mikael Klitgaard (V) af, at der ikke med kommunalreformen bliver tale om flere penge at bruge af - men i stedet bare en omfordeling af ressoourcerne. Det andet af ugens to borgermøder om kommunalreformen blev i øvrigt holdt i aftes i Hjallerup Idrætscenter - efter redaktionens slutning.