Studium må op i Folketinget

Det Radikale Venstre i Nordjylland anbefaler, at Videnskabsministeriet imødekommer Aalborg Universitets ansøgning om fuld lægeuddannelse ved Aalborg Universitet.

Sagen anses for så betydningsfuld, at den om nødvendigt må tages op i Folketinget. Nordjylland har haft svært ved at tiltrække læger og andet sundhedspersonale til at dække regionens behov. En væsentlig grund hertil er et utilstrækkeligt fagligt miljø og dermed begrænsede karrieremuligheder. S trukturreformen truer med yderligere at svække Nordjylland i forhold til de øvrige regioner. Det kan der kompenseres for, hvis der skabes en fuld lægeuddannelse som beskrevet af Aalborg Universitet. Aalborg Sygehus er allerede en del af Århus Universitetshospital og varetager en stor del af den kliniske undervisning på anden del af lægestudiet. Denne undervisning kan ved tilførsel af ekstra ressourcer i løbet af få år udvides til at dække hele anden del af lægestudiet med Århus Universitet som stamuniversitet. Det Radikale Venstre i Nordjylland finder imidlertid, at der både for landsdelen og for Danmark som helhed er langt større perspektiv i det alternativ, som Aalborg Universitet har fremlagt. Aalborg Universitet har i år ansøgt Videnskabsministeriet om at måtte etablere en fuld lægeuddannelse, som opbygges med udstrakt anvendelse af problemorienteret læring – en metode, som med succes er afprøvet ved flere andre universiteter i udlandet. Aalborg Universitet har mange års ekspertise og gode erfaringer med denne problemorienterede undervisningsform. I ansøgningen er der endvidere lagt vægt på, at der udover de traditionelle lægelige fagområder vil blive satset på det medicotekniske felt, hvor Aalborg Universitet i dag har en international styrkeposition. Det medicotekniske område indeholder store muligheder for samarbejde mellem erhvervslivet og universitetet. En fuld lægeuddannelse efter disse principper vil derfor kunne blive til gavn for det nordjyske erhvervsliv og for beskæftigelsessituationen, og den vil kunne virke som dynamo for regionens fortsatte udvikling. Den vil kunne tiltrække undervisere og forskere på fagligt højt niveau, og der skabes i bedste fald grundlag for følgeerhverv på samme måde som ingeniøruddannelsen ved Aalborg Universitet har skabt basis for teknologiudviklingen. Desværre har Sundhedsstyrelsen og flere faglige instanser frarådet etablering af en sådan fuld lægeuddannelse i Aalborg blandt andet med henvisning til, at regionen er for lille. Det Radikale Venstre er uenig i denne vurdering. Erfaringer fra udlandet har nemlig vist at regioner, som geografisk og befolkningsmæssigt ligner Nordjylland, udmærket kan rumme et fuldt lægestudium. Det Radikale Venstre i Nordjylland anbefaler derfor, at Regeringen og Folketinget vurderer sagen i det perspektiv, som her er beskrevet.