EMNER

Styr på varmepriserne

BRØNDERSLEV:Det viste sig at være den rigtige beslutning, da varmeprisen blev sat op i Brønderslev. Det kunne formand for Brønderslev Forsyning A/S, Jens Fjendbo Jensen, slå fast på generalforsamlingen i det nydannede selskab. – Det lagte budget er stort set fulgt, sagde Jens Fjendbo Jensen. Han kunne så fortælle, at den milde vinter betyder mindre salg af varme og tilsvarende minde indkøb af naturgas. De to ting opvejer hinanden. – Men der er opnået en glædelig merindtægt i forhold til budgettet på godt fire mio. kr. Det er primært sket ved salg af el, i kraft af en særdeles en særdeles dygtig indsats fra medarbejderside ved tegning af nogle kontrakter med mere. – Denne merindtægt kunne ikke ses ved budgetlægningen, men kommer naturligvis varmeforbrugerne til gode. Jens Fjendbo Jensen kunne fortælle, at ca. halvdelen ventes brugt i år, fordi der ventes et underskud. Om varmeprisen for 2009 bemærker Jens Fjendbo Jensen, at den ikke er kendt. Men han venter ikke de store ændringer. Der er indgået fastprisaftale for 70 procent af naturgassen frem til 1. oktober 2009. – Generelt har perioden siden stiftelsen af selskaberne været præget af endog stor aktivitet for såvel bestyrelse som for ledelse og medarbejdere. – Endnu er det ikke blevet hverdag for os. Der er brugt megen tid på projektet, men det er sket i en dynamisk, konstruktiv og positiv atmosfære, sagde han. Jens Fjendbo Jensen fremhævede specielt forsyningschef Anni Schjønnings indsats. – Forsyningsområdet er borgernært, og har naturligt nok stor offentlig bevågenhed, og der forestår mange store beslutninger med konsekvens for den enkelte borgers økonomi. Han sagde, at man forsøger at leve op til ansvaret og være fremsynet. Ifølge Jens Fjendbo Jensen er åbenhed et nøgleord. – Vi planlægger borgermøde til efteråret samt åbent husarrangementer inden for varme, vand og klooak. Jens Fjendbo Jensen regner med at kunne oplyse varmeprisen for 2009 på borgermødet til efteråret. – Vi er glade for, at mange kommer på kraftvarmeværket, for at få afklaret forskellige spørgsmål.