EMNER

Styrk psykiatrien

BEHANDLING:En ny undersøgelse viser, at både patienter og pårørende mener, at behandlingen i psykiatrien er blevet dårligere eller meget dårligere de sidste fem år. Ventetiden på udredning og behandling er blevet al for lang og de fysiske rammer mere og mere nedslidte og utidssvarende. Patienter og pårørende mener, at politikerne prioriterer forkert når det gælder sundhedsvæsen og sygehusbehandling. Vi kan kun være enige. Psykiatrien ligger slet ikke på linje med det somatiske sundhedsområde. Medens der de senere år har været øget fokus på somatikken - specielt på hjerte- og kræftpakker, har der langt fra været den samme opmærksomhed på psykiatrien. Under den siddende regering har psykiatrien fået tilført 10 kr., hver gang somatikken har fået 30 kr., og ingen taler om psykiatripakker eller bare noget, der ligner. Hvorfor skal mennesker med psykiske sygdomme komme i anden række og hvorfor skal en væsentlig del af midlerne til psykiatrien komme fra satspuljerne - midler som bliver taget fra den pulje der, som følge af satsreguleringsprocenten, årligt reserveres til særlige tiltag på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper i samfundet. Psykiatrien skal finansieres over finansloven - på samme vis som det øvrige sygehusvæsen. Heller ikke udmøntningen af midler fra kvalitetsfonden tilgodeser psykiatrien på samme måde som somatikken. Vi skal nu bygge store, nye sygehuse rundt omkring i landet - der er bare ikke sat midler nok af til projektet, så også her nedprioriteres psykiatrien og må vente på bedre tider. Vi kan ikke være det bekendt og det bliver en af de store opgaver for en ny regering, at bringe psykiatrien på niveau med somatikken.