Arbejdsmiljø

Styrk social dialog

Radikale Venstre mener, at den sociale dialog i EU skal styrkes og udnyttes meget mere. Det er den danske arbejdsmarkedsmodel - bare på europæisk plan, hvor arbejdsgivere og arbejdstageres organisationer mødes.

Radikale Venstre mener, at arbejdsmarkedets parter skal indgå aftaler om beskyttelse af arbejdstagerrettigheder. Vi skal som i Danmark give arbejdsmarkedets parter en mulighed for selv at nå et resultat, fordi det giver god fleksibilitet på arbejdsmarkedet. EU sikrer arbejdsmiljøet gennem lovgivning om sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Det er EU der sørger for, at der gælder ens minimumsstandarder. EU's charter for grundlæggende rettigheder beskytter arbejdstagere og med Lissabontraktaten bliver det juridisk bindene! Kapitel fire i Lissabontraktaten hedder “Solidaritet” og rummer de rettigheder, der gælder for arbejdstagere. Det drejer sig om ret til gratis arbejdsformidling, ret til kollektive kampskridt, ret til rimelige arbejdsforhold, ret til socialsikring (i overensstemmelse med landenes lovgivninger) mv. Det er vigtigt at have disse rettigheder klart defineret i et indre marked, hvor arbejdskraften bevæger sig stadig mere over landegrænserne. Østaftalen er ophævet, og østeuropæere har adgang til det danske arbejdsmarked på præcis samme vilkår som alle andre EU-borgere. Det vil sige, at vi ikke kræver ting af østeuropæerne, som vi ikke kræver af svenskerne. Da EU i maj 2004 blev udvidet med 10 nye øst- og centraleuropæiske lande, gav EU de gamle lande mulighed for i en overgangsperiode på fem år at lave visse begrænsninger på arbejdskraftens fri bevægelighed. Radikale Venstre mener at østeuropæere skal have adgang til de vesteuropæiske arbejdsmarkeder på lige vilkår med vesteuropæerne. Radikale Venstre blander sig ikke i, hvordan arbejdere organiserer sig – uanset om de er danskere eller tjekker. Organisering er op til arbejdsmarkedets parter. Arbejdstagere har ret til at organiserer sig efter faglige kriterier. Radikale Venstre vil ikke tvinge nogen, men Radikale Venstre ser gerne, at europæisk arbejdskraft er på danske overenskomster. Det kræver, at fagforeningerne kommer på banen og overbeviser om fordelene ved overenskomster. Bedre løn og arbejdsforhold er argumenter, folk kan forstå i alle lande.