Svar fra borgmester

KOSTFORARBEJDNING:På baggrund af henvendelse fra Jørn Baag Simonsen har jeg indhentet oplysninger til din henvendelse fra handicapchefen, og på baggrund heraf kan jeg orientere dig om, at betaling for kostforarbejdning fastsættes på baggrund af vejledning til serviceloven. Det fremgår heraf, at i de tilfælde, hvor beboerne ikke selv er i stand til - eller kun i ringe grad med socialpædagogisk bistand - at stå for tilberedningen af maden, kan kost tilbydes som led i botilbuddet. Beboernes betaling fastsættes i disse situationer ud fra de faktiske udgifter. Ifølge serviceloven kan også personaleudgifter indregnes heri. I forbindelse med fastsættelse af prisen er der en øvre grænse på 3.111 kr. - og det indgår i vurderingen, om der er et udviklingsmæssigt perspektiv i forhold til at lære at tilberede maden, ligesom det vurderes, om der er et tilstrækkeligt økonomisk rådighedsbeløb. Betaling for kostforarbejdning på handicapområdet er helt på linje med, hvad der betales på ældreområdet. I øvrigt var betaling for kostforarbejdning også almindeligt brugt i de gamle amters tid, hvor tillægget blev opkrævet på amtstilbuddene. Kommunens økonomiske situation nødvendiggør, at byrådet og de politiske fagudvalg til stadighed har behov for at prioritere service og udgifter, så alle grupper af borgere kan modtage en rimelig service. Jeg håber derfor, at ovenstående kan medvirke til forståelse for de tiltag, der finder sted.