Svensk de­le­ga­tion til FIFs 75 års ju­bi­læ­um

FIF rost for både sports­li­ge am­bi­tio­ner og fo­kus på ung­dom­men

Gö­ran An­der (th) havde en VM-fodbold med til FIFs formand Søren Jensen, mens Per Äke Lindgren indbød to ungdomsledere til et uges ophold i Hjo hver år de næste 10 år. 
FOTO: ERIK SAHL

Gö­ran An­der (th) havde en VM-fodbold med til FIFs formand Søren Jensen, mens Per Äke Lindgren indbød to ungdomsledere til et uges ophold i Hjo hver år de næste 10 år. FOTO: ERIK SAHL

FJER­RITS­LEV:De kom fra nær og fjern - en­dog helt fra Sve­ri­ge - for at fej­re 75 års ju­bi­læ­et i Fjer­rits­lev Id­ræts­for­en­ing. Grus­ve­jen fra Brøndumvej og frem til klub­hu­set var pyn­tet med blaf­ren­de flag, og fo­re­nin­gens le­de­re stod på skift i dø­ren for at tage mod gæs­ter­ne til re­cep­tio­nen. Godt 75 gra­tu­lan­ter hav­de bæn­ket sig ved bor­de­ne, da fod­bold­af­de­lin­gens for­mand Leif Niel­sen bød vel­kom­men og for­tal­te om fo­re­nin­gens his­to­rie fra 1931 og ind­til nu. - Vi har det godt i FIF. Vi har ef­ter ud­vi­del­sen af klub­hu­set sto­re og go­de fa­ci­li­te­ter, et pænt sta­di­on der ved­li­ge­hol­des af Fjer­rits­lev Kom­mu­ne, rådighed over to sto­re hal­ler i Han Her­red Fri­tids­cen­ter og et van­dre­hjem i nær­he­den, som vo­re gæs­ter er gla­de for at be­nyt­te. Svenske gæster Fra kom­mu­nens ven­skabs­by Hjo i Sve­ri­ge kom Per Äke Lind­gren og Gö­ran An­der. - Vi er gla­de for sam­ar­bej­det med FIF, som ef­ter­hån­den har va­ret man­ge år. Det glæ­der os me­get, at I sat­ser så me­get på ung­dom­men, som I vir­ke­lig gør. Der­for vil vi give to ung­doms­le­de­re mu­lig­hed for at kom­me til Hjo en uge om året de næs­te ti år, sag­de Per Äke Lind­gren. Han hav­de et ga­ve­kort med til op­hol­det på Ho­tel Bel­le­vue i Hjo. - Vi skal jo til fodboldmes­ter­ska­bet i Tysk­land i år, sag­de Gö­ran An­der. - Det skal Dan­mark jo ik­ke, fort­sat­te han. - Men I skal al­li­ge­vel op­le­ve lidt VM-stem­ning. Der­for får I en VM-bold som eks­tra ga­ve. Fra DBU Re­gion I lyk­øns­kede Chri­sti­an Fynsk, Vest­bjerg, og be­sty­rel­ses­med­lem i DGI Nord­jyl­land Esben Kap­pel, Bejst­rup, hav­de en hil­sen med fra id­ræts­or­ga­ni­sa­tio­nen. Borgmes­ter Ot­to Kjær Lar­sen (V) tal­te på veg­ne af FIFs stør­ste spon­sor - Fjer­rits­lev Kom­mu­ne. - FIF er en stor og vær­dig del af kom­mu­nens fo­re­nings­liv. I har al­tid væ­ret en­ga­ge­re­de og haft go­de le­de­re og træ­ne­re. Sundhedsapostlerne si­ger, vi skal røre os, og det gør i ef­ter en bold. I har am­bi­tio­ner på det sports­li­ge plan, men I har sam­ti­dig al­tid for­stå­et at få bred­den med, sag­de Ot­to Kjær Lar­sen. Svend Christensen, formand for Fjerritslev/Kettrup KFUM ved fusionen i 1986, glædede sig over jubilæet, men havde også kigget tilbage på tiden før og lige efter fusionen. - Det er sjovt at bladre i kampprogrammer fra dengang. Vi spillede bl.a. mod Telling, Skræm og Vust. Foreninger, der alle er væk i dag. Fusioneret for at skabe grobud for at komme op i rækkerne, indledte Svend Christensen og fortsatte: - Fakta i dag er, at de lokale klubber stadig spiller i de samme rækker. Han udtrykte frygt for, at klubberne havde tabt mange unge medlemmer i forbindelse med fusionen til større foreninger. - Dengang spillede alle unge håndbold i sommerhalvåret.