Aalborg

Svi­ne­pro­du­cent fun­ge­rer i by­land­skab

AAL­BORG:En af Dan­marks dyg­tig­ste svi­ne­pro­du­cen­ter bor i Øs­ter Sund­by næs­ten kun en spyt­klat fra Aal­borg. Der bli­ver pro­du­ce­ret 35.000 små­gri­se om året på Ch­ris­tians­min­de Multisite. Det kræ­ver dyg­tig le­del­se og go­de med­ar­bej­de­re at kun­ne fun­ge­re så tæt på en stor­by. En pro­duk­tions­om­læg­ning for nog­le år si­den har re­du­ce­ret lugt­ge­ner­ne fra be­drif­ten. Der­ud­over prø­ver med­ejer og drifts­le­der Hen­rik Jen­sen at be­græn­se lugt­ge­ner­ne på an­dre må­der, selv om man ik­ke kun und­gå det helt.