Svine-strid er røget i Miljøministeriet

Naturklagenævnet har underkendt amtets godkendelse af svineproduktion på Teklaborg

SINDAL:Gården Teklaborg er blevet midtpunkt for en strid, hvis forløb er belagt med bunker af breve, skrivelser - og ikke mindst en række uafklarede spørgsmål. Gårdens nye ejer, Søren Horsholt, vil drive svineproduktion på gården, der ligger på Teklaborgvej 176, men de nærmeste naboer er ikke så forhippet på grisegrynt og gylle. Faktisk har en af naboerne, Knud Gammelgaard, klaget over amtets tilladelse til svineproduktion på 231 dyreenheder, som har medført opførelse af en ny stald på 2200 kvadratmeter og en gyllebeholder på 3900 kubikmeter - og fået medhold. Ifølge den kommunale byggemeddelelse må besætningens størrelse i øvrigt højest være på i alt 15.600 smågrise og slagtesvin. På egen risiko Naturklagenævnet er øverste, administrative myndighed, og for nylig fejede nævnet amtets afgørelse af bordet. Nordjyllands Amt havde ellers den opfattelse, at svineproduktionen ikke krævede et tillæg til regionplanen samt VVM-redegørelse. Knud Gammelgaard påpegede blandt andet til nævnet, at amtet ifølge hans opfattelse ikke vurderede den samlede effekt af de andre anlæg i området, både bestående og eventuelt kommende udvidelser. Naturklagenævnet begrunder sin afgørelse med, at amtet ikke har foretaget undersøgelser af og vurderinger vedrørende ammoniakfordampning og den kumulative (samlede) effekt. Amtet blåstemplede Søren Horsholts projekt helt tilbage i april i år, og senere på måneden medddelte Sindal Kommune så via LandboNords Bygnings- og Maskinkontor, at amtet havde givet sin tilladelse, men med tilføjelsen "Byggeriet kan påbegyndes på egen regning og risiko". Frustreret Sagen er foreløbigt kulmineret med afgørelsen i Naturklagenævnet, og den er Knud Gammelgaard ganske tilfreds med, men alligevel føler han sig frustreret. - Staldbygningen fremstår som færdigbygget. Ni dage efter Naturklagenævnets underkendelse af amtets afgørelse blev gylletankens betonelemener anbragt. Det fortsattte byggeri betyder ikke alene, at indsigelser er gjort meningsløse. Det betyder også en tilsidesættelse af den lovmæssige ret, der tilfalder enhver med individuel interesse i en byggesag. En uacceptabel krænkelse af vores retssikkerhed, mener Knud Gammelgaard. Ministerium spørges Amtet føler sig tilsyneladende lidt på gyngende grund efter Naturklagenævnet underkendelse af deres afgørelse - i hvert fald har man netop henvendt sig til Miljøministeriets Landsplanafdeling for at få et par råd. Her spørger man blandt andet, om amtet har hjemmel til at standse byggeriet og dets ibrugtagning på nuværende tidspunkt. Nordjyllands Amt har ifølge skrivelsen til miljøministeriet endnu ikke beslutttet, om projektet er VVM-pligtigt, og mens de lærde korresponderer, frygter Knud Gammelgaard snart at høre de første grynt fra den nye stald. Ærgrer sig Søren Horsholt mener derimod, at Naturklagenævnets afgørelse er truffet på et fuldstændig urimeligt grundlag. - Det kom meget bag på mig, siger gårdejeren, der blandt andet henviser til, at stalden er forsynet med et anlæg, der nedsætter fordampningen af kvælstof med 80 procent. Han understreger, at han regner med at få sin tilladelse, når sagen slutter og fortryder ikke, at han i sin tid gik i gang med byggeriet. - Jeg havde jo både amtets godkendelse og byggetilladelsen. Jeg kunne jo ikke vide, at naboerne var så "flinke", lyder det fra Søren Horsholt, der ærger sig over sagen, der også har økonomiske konsekvenser. Han påpeger endvidere, at en del af gyllen fra en kommende produktion afsættes andetsteds, idet der er indgået gylleaftaler i både Sønderskov og Bindslev. Rent visuelt mener Søren Horshelt i øvrigt heller ikke, at der er noget at komme efter, da gylletanken er placeret i en lille slugt, og om få år vil man slet ikke kunne se den fra vejen på grund af et læbælte.